ފޮޓޯގެލަރީ / ރާއްޖެ-ޔޫއޭއީ

ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކުރުން

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

17 އޮކްޓޯބަރ 2017

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް ޝައިޚް މުހައްމަދު ރާޝިދު ބިން މަކްތޫމްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް ޝައިޚް މުހައްމަދު ރާޝިދު ބިން މަކްތޫމްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް ޝައިޚް މުހައްމަދު ރާޝިދު ބިން މަކްތޫމްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ގާއިމުކުރި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް ޝައިޚް މުހައްމަދު ރާޝިދު ބިން މަކްތޫމްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަނީ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބައެއް އޮފިޝަލުން. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު ލިޔުން ބަދަލުކުރައްވަނީ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަހްމަދު އާސިމް އެއްބަސްވުމުގެ ލިޔުމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހްމަދު އާސިމް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު، ލިޔުމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް ޝައިޚް މުހައްމަދު ރާޝިދު ބިން މަކްތޫމްއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ. މި ދަތުރުގައި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު ވަނީ މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފައި. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުގެ މެދުގައި ގާއިމުކުރި އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ސޮއިކުރައްވަނީ. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy