ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީން، ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

17 އޮކްޓޯބަރ 2017

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ ނައިބު ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝޭހު މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަކްތޫމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވާ ތިން ދުވަހުގެ ރަސްމީ ދަތުރުޅުގައި، އެ ގައުމުގެ ނައިބު ރައީސާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އެކި ދާއިރާތަކުން ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި. އަދި ރާއްޖެ އާއި ޔޫއޭއީއާ ދެމެދު މުހިންމު ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެއްވި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝޭހު މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަކްތޫމާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝޭހު މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަކްތޫމް ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝޭހު މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަކްތޫމާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝޭހު މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަކްތޫމް، ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝޭހު މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަކްތޫމާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝޭހު މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަކްތޫމާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝޭހު މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަކްތޫމާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝޭހު މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަކްތޫމާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝޭހު މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަކްތޫމް ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޔޫއޭއީގެ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝޭހު މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަކްތޫމް ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޔޫއޭއީގެ ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ޔޫއޭއީގެ ނައިބު ރައީސް، ބޮޑުވަޒީރު އަދި ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝޭހު މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަކްތޫމާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy