ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ޑީޕީ ވޯލްޑުގެ ސީއީއޯ އަދި ޗެއާމަން ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހަށް ވަޑައިގަތުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

17 އޮކްޓޯބަރ 2017

ދުބާއީ: އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ދުބާއީ ޕޯޓް ވޯލްޑް (ޑީޕީ ވޯލްޑް) ގެ ސީއީއޯ އަދި ޗެއާމަން ސުލްތާން އަހުމަދު ބިން ސުލޭމާން، ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޔޫއޭއީ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، ޑީޕީ ވޯލްޑުގެ ސީއީއޯ އަދި ޗެއާމަން، ރައީސް ޔާމީން އަރިހަށް ވަޑައިގެން މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ބަނދަރެއް ހެދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން. ޑީޕީ ވޯލްޑަކީ ތިލަފުށީގައި ވެސް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބަނދަރެއް ހެދުމަށް ކުރިން ހުށަހެޅި ކުންފުންޏެއް. އެކަމަކު ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެކަން ވަނީ ފޭލްވެފައި. ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ޑީޕީ ވޯލްޑުން އަލުން ފާޅުކުރި ނަމަވެސް އޭގެ ތަފުސީލެއް އަދިއެއް ނުލިބޭ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދުބާއީ ޕޯޓް ވޯލްޑް (ޑީޕީ ވޯލްޑް)ގެ ސީއީއޯ އަދި ޗެއާމަން ސުލްތާން އަހުމަދު ބިން ސުލޭމާން، ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދުބާއީ ޕޯޓް ވޯލްޑް (ޑީޕީ ވޯލްޑް)ގެ ސީއީއޯ އަދި ޗެއާމަން ސުލްތާން އަހުމަދު ބިން ސުލޭމާން، ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދުބާއީ ޕޯޓް ވޯލްޑް (ޑީޕީ ވޯލްޑް)ގެ ސީއީއޯ އަދި ޗެއާމަން ސުލްތާން އަހުމަދު ބިން ސުލޭމާން، ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދުބާއީ ޕޯޓް ވޯލްޑް (ޑީޕީ ވޯލްޑް)ގެ ސީއީއޯ އަދި ޗެއާމަން ސުލްތާން އަހުމަދު ބިން ސުލޭމާން، ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ވަފުދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދުބާއީ ޕޯޓް ވޯލްޑް (ޑީޕީ ވޯލްޑް)ގެ ސީއީއޯ އަދި ޗެއާމަން ސުލްތާން އަހުމަދު ބިން ސުލޭމާން، ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ވަފުދުގެ ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދުބާއީ ޕޯޓް ވޯލްޑް (ޑީޕީ ވޯލްޑް)ގެ ސީއީއޯ އަދި ޗެއާމަން ސުލްތާން އަހުމަދު ބިން ސުލޭމާން، ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ދުބާއީ، އޮކްޓޯބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި، ދުބާއީ ޕޯޓް ވޯލްޑް (ޑީޕީ ވޯލްޑް)ގެ ސީއީއޯ އަދި ޗެއާމަން ސުލްތާން އަހުމަދު ބިން ސުލޭމާން، ރައީސް ޔާމީންގެ އަރިހަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy