ފޮޓޯގެލަރީ / ސްކޫލް

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ

ހަފީޒާ އަހުމަދު

29 އޮކްޓޯބަރ 2017

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާ: މި ޖަލްސާ ޝަރަފްވެރި ކޮށްދެއްވީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް. 2016 ވަނަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކީ ސެކަންޑަރީ ބައިން ހަނާ ހަމްދީ އަދި ހަޔަ ސެކަންޑްރީ ބައިން އަސްމާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު.

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އެ ހަފުލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް، ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރު އަސްމާ އިބްރާހިމް ރަޝީދަށް ޓްރޮފީ ހަވާލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އެކި ވަނަތައް ލިބުނު ދަރިވަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ދަރިވަރުންތަކެއް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އެ ހަފުލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް(ވ)، ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރު ހަނާ ހަމްދީއަށް ޓްރޮފީ ހަވާލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވުނު ހަނާ ހަމްދީ(މ) ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އެ ހަފުލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވުނު ހަނާ ހަމްދީ(ވ)، އަދި އަސްމާ އިބްރާހިމް ރަޝީދު(ކ) ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އެކި ވަނަތައް ލިބުނު ދަރިވަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި އެ ހަފުލާ ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކްޓިވް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ދަރިވަރަކަށް އިނާމުދެނީ.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ދަރިވަރުންތަކެއް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަނީ.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮކްޓޯބަރު 27، 2017: ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގައި ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ހޮވުނު ހަނާ ހަމްދީ(މ) ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުލް ރަހުމާން

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy