ފޮޓޯގެލަރީ / ނޮވެމްބަރު 3 ބަޣާވާތް

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

3 ނޮވެމްބަރ 2017

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާ. -- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 3 ނޮވެމްބަރު 2017، ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 3 ނޮވެމްބަރު 2017، ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސް އަހްމަދު ޝިޔާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 3 ނޮވެމްބަރު 2017، ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 3 ނޮވެމްބަރު 2017، ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 3 ނޮވެމްބަރު 2017، ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 3 ނޮވެމްބަރު 2017، ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 3 ނޮވެމްބަރު 2017، ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 3 ނޮވެމްބަރު 2017، ނަސްރުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން އެމްއެންޑީއެފުން ކަޅުތުއްކަލާކޮށީގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިރޭ ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާގައި ދުވަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާގައި ލަވައެއް ހުށަހަޅައިދެނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް ސިފައިންގެ މަޖައްލާ "އަައްޑަނަ" ނެރެދެއްވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާގައި ދުވަހާ ގުޅޭ ލަވައެއް ކިޔަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާގައި ދުވަހާ ގުޅޭ ހާއްސަ ލަވައެއް ކިޔަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާގައި ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާގައި ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާގައި ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާގައި ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާގައި ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ނަސްރުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކަޅުތުއްކަލާ ކޮށީގައި ސިފައިން ބޭއްވި ހާާއްސަ ޖަލްސާގައި ސިފައިން ބައިވެރިވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy