ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ޕީޕީއެމްގެ "އަސްތާ" ޖަލްސާ

އަހުމަދު ހަމްދޫން

10 ނޮވެމްބަރ 2017

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާ: މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހާ ވެސް ގުޅުވައިގެން އަލިމަސްކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި މި ޖަލްސާގައި ވަނީ މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވި އެ އުދުވާނީ ހަމަލައިގެ ހަނދާން އާކޮށް ގިނަ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތަކެއް ހުށަހަޅާފައި. ދިވެހިންގެ ބަޔަކު އަޑީގައި ތިބެގެން ލަންކާގެ ތަމަޅައިންގެ ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް ރާއްޖެ ގެނެސް ދިން އެ އުދުވާނީ ހަމަލައިން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އޭރުގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްދެއްވި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާނު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ސިޔާސީ ގޮތުން މިހާރު ގުޅިވަޑައިގެން އުޅުއްވާތީ މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުކުރި. ނަޝީދު ވެސް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން މިހާރު އުފައްދާފައިވާ އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ނަސްރުގެ ދުވަސް ވަރަށް ވަނދު ގޮތަކަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަން ވެސް މިރޭގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި ބައެއް ބޭފުޅުން ފާހަގަކުރެއްވި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ސަރުކާރުގެ ސަޕޯޓަރުން: މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭއްވި މި ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔަ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ސަރުކާރުގެ ސަޕޯޓަރުން: މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭއްވި މި ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔަ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ސަރުކާރުގެ ސަޕޯޓަރުން: މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭއްވި މި ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔަ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސަރުކާރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސްވެރިން: މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހާ ވެސް ގުޅުވައިގެން ބޭއްވި މި ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔަ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭއްވި މި ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔަ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުއިއްޒާއި ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭއްވި މި ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔަ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާ: މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭއްވި މި ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔަ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާ: މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ބޭއްވި މި ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔަ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވެލިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާއި ފިރިކަލުން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހް އާއި އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަން ކަމަށް ކުރިމަގުގައި ފެންނާނީ މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި (ކ-ވ) އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ނިހާން، ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޒަމީރު، ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް ޔާމީން އަދި ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް ޔާމީނާއި ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ސަރުކާރު އަދި ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަންގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައެއް ވަޒީރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ނޮވެމްބަރު 3 ގެ އުދުވާނީ ހަމަލައިން ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި އަދި ސިފައިންގެ ޚިދުމަތުން މިހާރު ރިޓަޔާ ކުރައްވާފައިވާ އިބްރާހިމް އަފްޒަލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު އަދި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން، ސަރުކާރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކެލާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ސަރުކާރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ގައުމީ ސަލާމް ވިދާޅުވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: މި ޖަލްސާ ބޭއްވީ މި އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހާ ވެސް ގުޅުވައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ފަހު ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އަތްޕުޅު ހިއްލާލައްވައި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 9، 2017- "އަސްތާ" ގެ ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން ބޭއްވި ޖަލްސާ އަށް ފަހު ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީން އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އަތްޕުޅު ހިއްލާލައްވައި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy