ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކަން ފެށުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

13 ނޮވެމްބަރ 2017

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކަން ފެށުން: ކުޅުދުއްފުށީގެ އެތައް ބައެއްގެ އުންމީދާ ގުޅިފައިވާ އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިންކަން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްުޔާތުގައި ސަރުކާރުން ބުނީ، އެތަން މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިއްކައި ނިމޭނެ ކަމަށް. އަދި އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި އަންނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވޭ. ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އަޅަނީ ކުޅިން ބައެއް ހިއްކައިގެން.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގެ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގެ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ގޮތުން، ކޮންނަ ބޯޓު މަހާޖައްރާފުގެ ފަންނީ ބޭފުޅަކާ ރައީސް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސެޓަކުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގެ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: މި ރަށުގެ އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން އަތް ޖައްސަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް ހަފުލާގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފެށުމުގެ ގޮތުން ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ހަފުލާގައި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތާއި ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ހަފުލާ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ހަފުލާގައި ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް ޔާމީން ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައި ދެއްވުމުގެ ހަފުލާގައި އެމަނިކުފާނާއި އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ޒިޔަތު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ނޮވެމްބަރު 12، 2017- މި ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ، އެމްޓީސީސީގެ ޖައްރާފު: މިއީ އެ ކޮންނަ ބޯޓުގެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކަމަށް ވާއިރު، ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓު އަޅަން ބޭނުންވާ ސަރަހައްދު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިއްކައި ނިމޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައި.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy