ފޮޓޯގެލަރީ / ބޮލީވުޑް

ބޮލީވުޑް ތަރިން ސްޕޭނުގައި

ހަފީޒާ އަހުމަދު

26 ޖޫން 2016

އައިފާ އެވޯޑްސް ހަފްލާއަށް ބޮލީވުޑް ތަރިން ސްޕޭނުގައި

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 23، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއާއި ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް އެއްގައި ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ސޮނާކްޝީ ސިންހަ (ވ-3) އަދި އެކްޓަރު ސަލްމާން ހާން (ކ-2) ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 23، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއާއި ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް އެއްގައި ބޮލީވުޑް އެކްޓަރުންނާއި ޑިރެކްޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއަށް ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް ގްރީން ކާޕެޓުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއަށް ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ޒޯޔާ އަކްތަރް ގްރީން ކާޕެޓުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއަށް ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ނަރްގިސް ފަޚްރީ ގްރީން ކާޕެޓުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއަށް ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ލާރާ ދަތާ(ކ) އަދި ފިރިމީހާ/ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ މަލޭޝް ބުޕާތީ، ގްރީން ކާޕެޓުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއަށް ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ބޯމަން އިރާނީ ގްރީން ކާޕެޓުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއަށް ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ސޫރަޖް ޕަންޗޯލީ ގްރީން ކާޕެޓުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއަށް ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ފްރީދާ ޕިންޓޯ ގްރީން ކާޕެޓުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއަށް ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރް ގްރީން ކާޕެޓުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއަށް ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ބޫމީ ޕެނޭކަރް ގްރީން ކާޕެޓުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއަށް ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ކަނިކާ ކަޕޫރް ގްރީން ކާޕެޓުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއަށް ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ސޮނާކްޝީ ސިންހަ ގްރީން ކާޕެޓުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާގެ ކުރިން ބައިވެރިން ޔޯގާ ފަރިތަކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފުލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިން ޔޯގާ ފަރިތަކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފުލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިން ޔޯގާ ފަރިތަކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާއަށް ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ސާހަރް ގްރީން ކާޕެޓުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފުލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ބައިވެރިން ޔޯގާ ފަރިތަކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފްލާ ފެށުމުގެ ކުރިން މަރިއާޗިސް އިން އާއެކު އިންޑިއަން ޓީވީ އެންކާސް (މ)، ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ނެށުންތެރިން ސްޕޭނުގެ އަންދަލޫސިއަން ހެދުމުގައި ގްރީން ކާޕެޓުގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން: ޖޫން 24، 2016: 17 ވަނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އިންޑިއަން ފިލްމް އެވޯޑްސް (އައިފާ އެވޯޑްސް) ހަފުލާ ފެށުމުގެ ކުރިން ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުން ޝާހިދް ކަޕޫރް (ވ-2) އަދި ފަރްހާން އަކްތަރް (މ)، ގްރީން ކާޕެޓްގައި ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy