ފޮޓޯގެލަރީ / ޕީޕީއެމް

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު

ނިޝާން އަލީ

18 ނޮވެމްބަރ 2017

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އަލިމަސް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި "ބަހާރެކޭ" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ރައްޔިތުންނަށް ހާސިލް ކޮށްދެއްވުނު ކާމިޔާބީތައް ތަފާސްހިސާބުގެ އަލީގައި ހާމަކޮށްދެއްވާފައި: ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވި މި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގައި ކުރިއަތް އޮތް ތަނުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފަހިކޮށްދެއްވާނެ ބައެއް ކަންކަމުގެ ތަފުސީލު ދެއްވާފައި. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމާއި މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ރަށްރަށުގައި ވެސް ބޯފެނުގެ އަގު ދަށްކުރުން.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު ދުއާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާ އަށް އެމަނިކުފާނު ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހް (ވ) އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް މޫސާ މަނިކު (ކ) އަދި ހައުސިން މިނިސްތަރު ޑރ، މުއިއްޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްގެ ދެ ނައިބު ރައީސުން ކަމަށްވާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޒަމީރު (ކ) އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމާއި އޭނާގެ ފިރިކަލުން ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާ އަށް، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ކޯލިޝަން ޕާޓްނަރު އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު ސިޔާމް އާއި ނައިބު ލީޑަރު މައުރޫފް ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ (ކ) އަދި ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި އަދި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ދުއާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ދުއާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: މި ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: މި ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ސަރުކާރުގެ ކާމިޔާބީ ހާމަކޮށްދެއްވީ ތަފާސްހިސާބުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ: ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޮޑުވާނެ ނިސްބަތް ރައީސް ޔާމީން މި ޖަލްސާގައި ހާމަކޮށްދެއްވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: ތަފާސްހިސާބުގެ އަލީގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ރައްދު ދެއްވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: މި ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: މި ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބިޔަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: މި ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ހާޒިރުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު އަދި ދައުލަތުގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖަލްސާގައި، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 17، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ހަތަރު އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: "ބަހާރެކޭ" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި މި ބިޔަ ޖަލްސާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދިޔަ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy