ފޮޓޯގެލަރީ / ބޯހިޔާވަހިކަން

ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ މަޝްރޫއު "ހިޔާ" އިފުތިތާހު ކުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

19 ނޮވެމްބަރ 2017

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުން- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 25 ބުރީގެ 62 ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި. ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ އަޅާ މި ފްލެޓުތަކުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 2019 ގައި ނިމޭއިރު އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ތަންތަން 2018 ގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި، ފްލެޓްތައް އިމާރާތްކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ބައެއް މީހުން: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި، ފްލެޓްތައް އިމާރާތްކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ބައެއް މީހުން: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަނީ: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ފޮޓޯ މީހަކު ފޯނުން ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ފައުންޑޭޝަންގެ މަތީގައި ބާއްވާ ގަލުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފަކު، ފައުންޑޭޝަންގެ މަތީގައި ގާ ބާއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެނަކައިގެ ދެ މުވައްޒަފަކު، ފައުންޑޭޝަންގެ މަތީގައި ގާ ބާއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފަކާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އިފުތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަވާއަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަވާ އަރުވާއިރު، މީހަކު އެ މަންޒަރު ފޯނުން ފޮޓޯ ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: ގިނަ ބަޔަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ގެނެސް ދެއްވި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ: ގިނަ ބަޔަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ގެނެސް ދެއްވި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ގާތްގަނޑަކަށް 80،000 މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: ބޯހިޔާވަހިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017: ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހިއްކާފައިވާ ބިމުގައި 25 ބުރީގެ 62 ޓަވަރު އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017: ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން ހިއްކާފައިވާ ބިމުގައި 25 ބުރީގެ 62 ޓަވަރު އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޒުވާނުން: މި ރަސްމިއްޔާތަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ހާޒިރުވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދިޔަ ބައެއް މީހުން: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބައިވެރިވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޒުވާނުން: މި ރަސްމިއްޔާތަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ހާޒިރުވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މި ރަސްމިއްޔާތަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ހާޒިރުވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: މި ރަސްމިއްޔާތަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ހާޒިރުވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ދިޔަ އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކާ ރައީސް ޔާމީން އަތްޕުޅު ހިއްލާލައްވައި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައިދެނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައިދެނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ހުށަހަޅަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 18، 2017- ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފުތިތާހު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy