ފޮޓޯގެލަރީ / ޕީޕީއެމް

ޕީޕީއެމްގެ ބައްދަލުވުން

ހުސެއިން ވަހީދު

22 ނޮވެމްބަރ 2017

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހަ "ރުމާލު 2" ގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާގައި ވަނީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ހޫނު ރައްދެއް ވަނީ ދީފައި. އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވަނީ އޭނާގެ އުފަން ރަށް، ގދ. ތިނަދު އަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ކޮށްދެމުން އަންނަ ތަރައްގީގެ ކަންކަން އެ ރަށުގެ މީހުން ބަލައިނުގަންނަ ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ފާޑުވިދާޅުވެފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝާހިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިގްބާލްގައި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސްވެރިން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމާއި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް އަދި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޒިޔާދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް ޔާމީން ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް ޔާމީނާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝިޔާމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް ޔާމީނާއި ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަދި ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ނިހާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަރުހީބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް ޔާމީނާއި ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަދި ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ނިހާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަރުހީބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ވަޒީރުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ތަރުހީބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ދައުލަތުގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާއި އާންމުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސުން ކަމަށްވާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު (ކ) އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެރިވި ބައެއް އާންމުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ދައުލަތާއި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލް (ކ) އަދި އިސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެރިވި ބައެއް އާންމުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ދައުލަތާއި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ދައުލަތާއި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 21، 2017- ޕީޕީއެމުން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy