ފޮޓޯގެލަރީ / ޒުވާނުންގެ ދުވަސް

ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް 2017

ހުސެއިން ވަހީދު

27 ނޮވެމްބަރ 2017

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ޖަލްސާ: މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ޒުވާނުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދެމުން އަންނަ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް، މިރޭގެ ޖަލްސާގައި އަށް މީހަކަށް ވަނީ ދީފައި. އެ އެވޯޑްތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި އަހަރު ވަނީ އަށް މީހަކަށް ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދީފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން: މި އަހަރު ވަނީ އަށް މީހަކަށް ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދީފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ: މި އަހަރު ވަނީ އަށް މީހަކަށް ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދީފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ލިބުނު ބައެއް މީހުން: މި އަހަރު ވަނީ އަށް މީހަކަށް ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދީފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މި އަހަރު ވަނީ އަށް މީހަކަށް ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދީފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން: މި އަހަރު ވަނީ އަށް މީހަކަށް ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދީފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތަކަށް ތައްޔާރުވެގެން: މި އަހަރު ވަނީ އަށް މީހަކަށް ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދީފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި އަހަރު ވަނީ އަށް މީހަކަށް ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދީފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގެ ދާއިރާ އިން މުހައްމަދު ޒައުޝަން އަށް ރައީސް ޔާމީން ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް މިރޭ ދެއްވަނީ: މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް އަށް މީހަކަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ހާސިލްކުރި މީހަކާ ރައީސް ޔާމީން މިރޭ އެވޯޑް ހަވާލުކޮށް ދެއްވަނީ: މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް އަށް މީހަކަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސޯދީ ދާއިރާ އިން އަހުމަދު ގާލިބް އަށް ރައީސް ޔާމީން ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް މިރޭ ދެއްވަނީ: މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް އަށް މީހަކަށް ރައީސް ޔާމީން ދެއްވި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: މި އަހަރު ވަނީ އަށް މީހަކަށް ޒުވާނުންގެ އެވޯޑް ދީފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން: މި އަހަރު ވަނީ އަށް މީހަކަށް ޒުވާނުންގެ އިނާމު ދީފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ސިފައިންގެ ބޭންޑްގައި ގައުމީ ސަލާމް ކުޅެނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ގައުމީ ސަލާމް ކިޔަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 26، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ގައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ދައުލަތުގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ގައުމީ ސަލާމް ވިދާޅުވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy