ފޮޓޯގެލަރީ / ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

ޔޫތު ފޯރަމް 2017

ހުސެއިން ވަހީދު

28 ނޮވެމްބަރ 2017

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- މި އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މިރޭގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ފޯރަމްގައި ރާއްޖޭގެ އިޖުތިސޯދާއި ތައުލީމާއި އިސްލާމް ދީނާއި ކުޅިވަރު އަދި އިޖުތިމާއީ ފަދަ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރާނެ. މި ފޯރަމްގައި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ އާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖުތަކުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޒުވާނުން ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ފޯރަމްގެ މޮޑަރޭޓަރު އަހުމަދު ހަސަން ދީދީ (ރެޑިއަމް) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ޒުވާނެއް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޒުވާނުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އަދި އެ ފޯރަމްގެ މޮޑަރޭޓަ އަހުމަދު ހަސަން ދީދީ (ރެޑިއަމް) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޒުވާނުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ގެމަނަފުށީ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު ޖަމީލް އުސްމާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޒުވާނުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ޒުވާން އަންހެނެއް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ޒުވާނުންގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފޯރަމެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު ފާރިސް ތޯހާ (ކ) އަދި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރްޒޫގް (މަރޭ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ޒުވާނުންގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފޯރަމެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ނޮވެމްބަރު 28، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޔޫތު ފޯރަމްގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު އަމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy