ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ޗައިނާގައި

އަހުމަދު ހަމްދޫން

7 ޑިސެމްބަރ 2017

ޗައިނާ، ބެއިޖިން: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖޭގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އެ ގައުމަށް ކުރައްވާ ފުރަމާނަ ދަތުރުފުޅެއް މިއަދު ވަނީ ފައްޓަވާފައި. ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގެން، ދެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާއެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި. މި ހަފުލާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާ އިން އެހީތެރިވަނީ ދިވެހިންގެ އަމިއްލަ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް އިހުތިރާމްކޮށް ރާއްޖެ އަށް ހެޔޮ އެދިގެން ކަމަށް. އަދި ޗައިނާ އަކީ ރާއްޖޭގެ ހަގީގީ އެކުވެރިއެއް ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި. އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ބައެއް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވާނެ.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިންގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އެ ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ޗައިނާގެ ޒުވާނުންތަކެއް ދިވެހި ސަގާފީ ހެދުމުގައި އައިޓަމެއް ހުށަހަޅަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ހަނދާނީ ފިލައެއް ރައީސް ޔާމީނަށް އަރުވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އާސިމް އަދި ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ފައިސަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ޗައިނާގެ ދެ މީހަކު ދިވެހި ސަގާފީ ހެދުމުގައި އައިޓަމެއް ހުށަހަޅަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ޗައިނާގެ ޒުވާނުންތަކެއް ދިވެހި ސަގާފީ ހެދުމުގައި އައިޓަމެއް ހުށަހަޅަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ހަނދާނީ ފިލައެއް ރައީސް ޔާމީނަށް އަރުވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ވައިސް ޗެއާމަން އޮފް ދަ ނެޝަނަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، ޝެން ޔޫޔޫއާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ހަނދާނީ ފިލައެއް ރައީސް ޔާމީނަށް އަރުވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ބައެއް އެހެން ބޭފުޅުން ދިވެހި ގައުމީ ސަލާމަށް ހުއްޓި ވަޑައިގެން.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، އެ ގައުމުގެ ވައިސް ޗެއާމަން އޮފް ދަ ނެޝަނަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، ޝެން ޔޫޔޫއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ޗައިނާގެ ޒުވާނުންތަކެއް ދިވެހި ސަގާފީ ހެދުމުގައި އައިޓަމެއް ހުށަހަޅަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ފައިސަލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، އެ ގައުމުގެ ވައިސް ޗެއާމަން އޮފް ދަ ނެޝަނަލް ޕީޕަލްސް ކޮންގްރެސް، ޝެން ޔޫޔޫއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގެ ތެރެއިން.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ރައީސް ޔާމީން ކުޑަކުއްޖަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ރާއްޖޭގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް (މ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ރައީސް ޔާމީން ކުޑަކުއްޖަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުންތަކަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުންތަކަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ރައީސް ޔާމީން ކުޑަކުއްޖަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި، ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ދިވެހިން.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ސަގާފީ އައިޓަމެއް ހުށަހެޅި، ޗައިނާގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދެ މީހަކާ ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޗައިނާ: ޑިސެމްބަރު 6، 2017- ރާއްޖެ-ޗައިނާގެ ސިޔާސީ ގުޅުމަށް 45 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ހަފްލާގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް (މ) އަދި ޗައިނާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ފައިސަލް (ވ).--ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy