ފޮޓޯގެލަރީ / ވޮލީބޯޅަ

ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ހޯދުން

ނިޝާން އަލީ

12 ޑިސެމްބަރ 2017

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ރޭ ހޯދައިފި

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ހޯދި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ހޯދި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، މުބާރާތުގެ ފިރިހެން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދި މުރާދު އިނާމާ ހަވާލުވަނީ ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ރޭ ހޯދުން: ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ހޯދި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ހޯދި މެޗުގެ ތެރެއިން ކުޑަކާއްޓޭ ފޮނުވާލާ ޝޮޓް ބްލޮކްކުރަން ލޯންގޭ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ހޯދި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނު މިސްކިތްމަގުގެ ނިރްމަލާ އިނާމާ ހަވާލުވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑްރީމް ޓީމުގައި ހިމެނުނު އަބްދުލް ކަރީމް (ލޯންގޭ) އިނާމާ ހަވާލުވަނީ ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ރޭ ހޯދުން: ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މިސްކިތްމަގުގެ ކެޕްޓަން ޖޫޒަން (ކ)އާ ޖެންޑަ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ލީގުގެ އައްޑަނަ ހަވާލުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ އައްޑަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން އުފުލާލަނީ : ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ހޯދި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ހޯދި މެޗުގެ ތެރެއިން: ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ހޯދި މެޗުގެ ތެރެއިން ޔޫތް މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް އާދަމް އާއި ޖެންޑަ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ބައިވެރިވާނީ : ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑްރީމް ޓީމުގައި ހިމެނުނު އިސްމާއިލް ސާޖިދު އިނާމާ ހަވާލުވަނީ ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ރޭ ހޯދުން: ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: 11 ޑިސެމްބަރު 2017، މުބާރާތުގެ އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ މާޒިޔާގެ ހުސެއިން ރައްޒާން ، ދިވެހި ސިފައިންގެ ކްލަބް 3-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް، ކުޅުނު ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މޯލްޑިވިއަން ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ރޭ ހޯދުން: ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy