ފޮޓޯގެލަރީ / ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަން

ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ފެށުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

14 ޑިސެމްބަރ 2017

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2017- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ފެށުން: ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ މި ފެސްޓިވަލްގެ މި އަހަރުގެ ހަރަކާތުގައި 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ހިތާނު ކުރާނެ. ހުޅުމާލޭގެ ރެހެންދި ސްކޫލާއި ގޭޓް ވޭ ސްކޫލްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ފެސްޓިވަލަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭ.

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2017- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރެހެންދި ސްކޫލް ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައިވާއިރު، އެތަނުގެ އިންތިޒާމްތައް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބައްލަވާލައްވަނީ.

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2017- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރެހެންދި ސްކޫލް ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައިވާއިރު، އެތަނުގެ އިންތިޒާމްތައް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބައްލަވާލައްވަނީ.

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2017- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، ހިތާނު ކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކާ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އެ ފައުންޑޭޝަންގެ މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ ޑިމާންޑު ވަރަށް ބޮޑު.

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2017- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، ހިތާނު ކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކާ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އެ ފައުންޑޭޝަންގެ މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ ޑިމާންޑު ވަރަށް ބޮޑު.

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2017- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، ހިތާނު ކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން: މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ފެސްޓިވަލަށް އާންމުންގެ ތަރުހީބު ބޮޑު.

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2017- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރެހެންދި ސްކޫލް ޒީނަތްތެރި ކޮށްފައި: މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް އޮތީ ރެހެންދި ސްކޫލްގެ އިތުރުން ގޭޓް ވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި.

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2017- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ ތައްޔާރީތައް، އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ފައުންޑަރު ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބައްލަވާލައްވަނީ.

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2017- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، ހިތާނު ކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކާ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ފަސްޓް ލޭޑީ ހިންގަވާ ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ މި ހަރަކާތަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭ.

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2017- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، ހިތާނު ކޮށްފައިވާ ކުއްޖަކާ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް މިއަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އެ ފައުންޑޭޝަންގެ މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ ޑިމާންޑު ވަރަށް ބޮޑު.

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy