ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ވިލިމާލޭގެ ބައްދަލުވުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

15 ޑިސެމްބަރ 2017

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ވިލިމާލޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުން: ފަހަކަށް އައިސް ކޮންމެ ހަފުތާ ބަންދަކާ ދިމާކޮށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ކޮންމެވެސް އެއް ރަށެއްގައި ބައްދަލުވުން ބާއްވަމުން ގެންދާއިރު، ވިލިމާލޭގައި މިރޭ ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ވެސް ވަނީ ސަރުކާރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުކޮށްފައި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، އެ ހަރަކާތުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، އެ ހަރަކާތުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި، އެ ހަރަކާތުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ (ވ) އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައި ސައުދުﷲ ހިލްމީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނވަނީ---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، އެމްޑީޕީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗެއާޕާސަން އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ފަހު ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އޭނާގެ ކޮއްކޯފުޅު ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ހުކުމަކާ ނުލައި ޖަލު ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ 150 ދުވަސް ވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި ބެނާއެއް ދަމާފައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާ

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަމީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަމީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ ކައުންސިލަރު ހަމްނާ ވަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، އަދާލަތު ޕާޓީގެ އިލްމުވެރިންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލް ބާރީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކެލާ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، އިދިކޮޅު ހަރަކާތާ ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަންގެ މެމްބަރު ނާދިރާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޑިސެމްބަރު 14، 2017- އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy