ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ބޭއްވި ޖާފަތް

އަހުމަދު ހަމްދޫން

20 ޑިސެމްބަރ 2017

ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމީ ޖާފަތް: ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، މިއަދުގެ މެންދުރު ފަހު ވަނީ ފުރާވަޑައިގެންފައި. މި ދަތުރުފުޅުގައި ދެ ގައުމުން ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ރަސްމީ ވާހަކަތައް ވަނީ ބާއްވާފައި. މިއީ މިދިޔަ 33 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރަކު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމް ކުޅޭއިރު، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ގައުމީ ސަލާމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖާފަތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ނަޖީބު ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖާފަތަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖާފަތުގެ ތެރެއިން---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖާފަތުގެ ތެރެއިން---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖާފަތުގެ ތެރެއިން---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބުގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުފުޅާ ގުޅޭ ފޮޓޯ އަލްބަމް، ރައީސް ޔާމީން އެ ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަނީ،---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖާފަތަށް ފަހު އެ ބޭފުޅުން ދަރުބާރުގެއިން ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ސަމާސާ ކޮށްލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބުގެ ދެކަނބަލުންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖާފަތަށް ފަހު އެ ބޭފުޅުން ދަރުބާރުގެއިން ވަޑައިގަންނަވާއިރު، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އަލްވަދާއު ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy