ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ރާއްޖެ-މެލޭޝިއާގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް

އަހުމަދު ހަމްދޫން

20 ޑިސެމްބަރ 2017

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވުން: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ދެކަނބަލުންގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތަކުގައި ވަނީ، ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާއިން އިސްކަންދޭ ކަންކަމާއި ދެ ގައުމުން އެއްބާރުލުން ދޭނެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތައް، މެލޭޝިއާގެ ވަފްދުގެ ފަރާތުން ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތައް، ދިވެހި ވަފްދުގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތައް، ދިވެހި ވަފްދުގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތައް، ދިވެހި ވަފްދުގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތައް، ދިވެހި ވަފްދުގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބުގެ ދެކަނބަލުންގެ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ދެ ގައުމުގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް: ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ލީޑަރުން މި ވާހަކަތަކުގައި މަޝްވަރާ ކުރެއްވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތައް، މެލޭޝިއާގެ ވަފްދުގެ ފަރާތުން ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތައް، މެލޭޝިއާގެ ވަފްދުގެ ފަރާތުން ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު ބޭއްވި ރަސްމީ ވާހަކަތައް، ދިވެހި ވަފްދުގެ ފަރާތުން ރައީސް ޔާމީން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާގެ ރަސްމީ ވާހަކަތައް ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުން ކުރިއަށް ގެންދަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy