ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ރާއްޖެ-މެލޭޝިއާއިން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

20 ޑިސެމްބަރ 2017

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާއިން ހަތަރު ދާއިރާއަކުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުން: ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންގެ ދައުވަތަކަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނަޖީބުގެ ދެކަނބަލުން ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ސިއްހީ ދާއިރާ، މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ދާއިރާ އާއި ރާއްޖޭގެ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރެއް މެލޭޝިއާގައި ގާއިމްކުރުން އަދި ދިވެހިންނަށް އަލިފާން ނިއްވުމާ ގުޅޭ ތަމްރީންތައް އެ ގައުމުގައި ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖޭގެ ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރެއް މެލޭޝިއާގައި ގާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އާސިމް (ކ) ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީން ކުރުމާއި ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި މެލޭޝިއާއާ އެކު ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް (ކ) އާއި މެލޭޝިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ސެރީ ސުބްރަމާނިއަމް ކޭ ވީ ސަތަސިވަމް އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާއާ ދެމެދު ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީނާއި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް މެލޭޝިއާގައި މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ޝިހާމް ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް މެލޭޝިއާގައި މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ޝިހާމް (ކ) އާއި މެލޭޝިއާގެ ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ސުބްރަމާނިއަމް ކޭ ވީ ސަތަސިވަމް ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ދިވެހިންނަށް އަލިފާން ނިއްވުމާ ގުޅޭ ތަމްރީން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް (ކ) އާއި މެލޭޝިއާގެ އާބަން ވެލްބީން އެންޑް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް، ނޫހް ބިން ހާޖީ އުމަރު ސޮއިކުރެއްވުމަށް ފަހު އެއްބަސްވުން ބަދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- ދިވެހިންނަށް އަލިފާން ނިއްވުމާ ގުޅޭ ތަމްރީން ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް (ކ) އާއި މެލޭޝިއާގެ އާބަން ވެލްބީން އެންޑް ލޯކަލް ގަވަމެންޓް، ނޫހް ބިން ހާޖީ އުމަރު ސޮއިކުރައްވާއިރު ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީނާއި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ފަހަތްޕުޅުގައި---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy