ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ފިޔަވައްޗަށް ވަޑައިގަތުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

21 ޑިސެމްބަރ 2017

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި ޒިޔާރަތުގައި އެކަމަނާ ވަނީ އެތަނުގައި ތިބި ކުދިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެ ކުދިންގެ ކުރެހުންތައް ބައްލަވާލައްވާފައި. އަދި، ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަކެއްޗާއި މަރުކަޒާ ގުޅޭ ވީޑިއޯ ރިޕޯޓެއް ވެސް ބައްލަވާލެއްވި. މި ޒިޔާރަތުގައި، މެލޭޝިއާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ފިޔަވައްޗަށް ދިން އެހީ ވެސް ވަނީ ހަވާލު ކުރައްވާފައި. އެ އެހީ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ، އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މާލިކީ ބިން މުޙައްމަދު ރަޕިއީ ކަމަށް.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއިރު އެކަމަނާގެ އިސްތިގުބާލުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބި ކުޑަކުދިންތަކެއް.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއިރު އެކަމަނާގެ އިސްތިގުބާލުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބި ކުޑަކުދިންތަކެއް.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއިރު އެކަމަނާގެ އިސްތިގުބާލުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބި ކުޑަކުދިންތަކެއް.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއިރު އެކަމަނާގެ އިސްތިގުބާލުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބި ކުޑަކުދިންތަކެއް.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވިއިރު އެކަމަނާގެ އިސްތިގުބާލުގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބި ކުޑަކުދިންތަކެއް.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާތީ، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް (ވ) އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ އިސްތިގުބާލުގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާތީ، ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާގެ ދިދަ ހިފައިގެން އެކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެތުރިގެން ތިބި ކުދިންތަކެއް..---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް (ކ) އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު (ވ)، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް (މ) އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޒަކީ، އަރިހުގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން ކުޑަކުދިންތަކެއް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ހުށަހަޅައިދެނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާތީ، ރާއްޖެ އާއި މެލޭޝިއާގެ ދިދަ ހިފައިގެން އެކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް އެތުރިގެން ތިބި ކުދިންތަކެއް..---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް (ކ) އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމުން ކުޑަކުދިންތަކެއް މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހަރަކާތެއް ހުށަހަޅައިދެނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް (ކ) އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، އެތަން ބައްލަވާއިރު، އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު (މ)، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް (ކ) އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޒަކީ އާއި ނަޖީބުގެ އަނބިކަނބަލުން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު ފިޔަވައްޗަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި، މެލޭޝިއާގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ފަރާތުން ފިޔަވައްޗަށް ދިން އެހީ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް (ކ) އެކަމަނާއާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 20، 2017- މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ އަނބިކަނބަލުން ޕަޑުކާ ސެރީ ރޮސްމާހް މަންސޫރު، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒު، ފިޔަވައްޗަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އެކަމަނާގެ އަރިހުގައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy