ފޮޓޯގެލަރީ / ސްކޮލަޝިޕް

2050 ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

21 ޑިސެމްބަރ 2017

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: މި ސްކޮލަޝިޕް ލޯންޗުކޮށްދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހިމް. ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް އިން ފެށިގެން ޑިޕްލޮމާއާ ހަމަ އަށް ރާއްޖޭގައި ކިޔަވަން ލިބޭ މި ސްކޮލަޝިޕަށް އަންނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017: 2050 ސްކޮލަޝިޕް ލޯންޗުކުރަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު(ކ) އަދި ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ(ވ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017: 2050 ސްކޮލަޝިޕް ލޯންޗުކުރަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް (މ) އަދި ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017: 2050 ސްކޮލަޝިޕް ލޯންޗުކުރަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޝިހާމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017: 2050 ސްކޮލަޝިޕް ލޯންޗުކުރަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަަތު އިބްރަހީމަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޝިހާމް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވަނީ.--- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- 2050 ސްކޮލަޝިޕް ލޯންޗުކުރަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ސްކޮލަޝިޕްތައް ލޯންޗުކޮށް ދެއްވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި ސްޓޯލެއް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބައްލަވާލައްވަނީ: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017: 2050 ސްކޮލަޝިޕް ލޯންޗުކުރަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް (މ) އަދި ކެބިނެޓުގެ ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- 2050 ސްކޮލަޝިޕް ލޯންޗު ކުރަން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް (މ) އަދި ކެބިނެޓުގެ ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ހުޅުއްވައި ދެއްވަނީ: މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ފެއާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017: ދަރުބާރުގޭގައި ފެށި ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން ފެއާގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޝިހާމް(ކ)، ޔޫތު މިނިސްޓަރު އިރުތިޝާމް(ކ-2)، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު(މ)، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ(ވ-2) އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް(ވ) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ: މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ފެއާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ސްޓޯލެއްގައި އެތަނުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު މަޑުކޮށްލައިގެން: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުގެ ސްޓޯލެއްގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގެ ތެރެއިން: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި ސްޓޯލެއްގައި ބައެއް މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން ޑިޕާޓްމެނޓުގެ ސްޓޯލެއްގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް މަޑުކޮށްލައިގެން: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި މައުލޫމާތު ދެނީ: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި ސްޓޯލެއްގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި، މާލޭގެ ބައެއް ސްކޫލުތަކުގެ ވެރިން ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީގެ ސްޓޯލްގައި އެތަނުގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ހުއްޓިގެން: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި އުރީދޫގެ ސްޓޯލްގައި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި ސްޓޯލެއް: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި ސީއައިޓީމް ކޮލެޖުގެ ސްޓޯލެއްގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި ސްޓޯލަކުން މައުލޫމާތު ދެނީ: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި ފުލުހުންގެ ސްޓޯލްގައި ބައެއް ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި ކްލިކް ކޮލެޖުގެ ސްޓޯލެއްގައި އެ ކޮލެޖުގެ މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ދޭ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް މިއަދު ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުސަތަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފެށި ފެއާގައި ހުރި މެޕްސް ކޮލެޖުގެ ސްޓޯލަކުން މައުލޫމާތު ދެނީ: ރާއްޖޭގެ ދެ ޔުނިވާސިޓީ އާއި ކޮލެޖުތަކުން ހިންގާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބޭ ފެއާ މިރޭ 10 ޖަހަންދެން ދަރުބާރުގޭގައި އޮންނާނެ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމާފައިވާ 2050 ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމަށް ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް(ކ)، އަދި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ޝިހާމް(ވ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy