ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ރައީސް ޔާމީން، ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

21 ޑިސެމްބަރ 2017

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަޑައިގެން ވަނީ، އެ ފެސްޓިވަލްގެ ދަށުން ހިތާނުކޮށްފައިވާ ކުދިންނާއި އަދި މި މަހުގެ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ހިތާނުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުދިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވާފައި. އެ ކުދިންނާއެކު ކޭކު ފެޅުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އަދި އެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ޓެބްލެޓެއް ހަދިޔާކުރެއްވި. މި އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު އަދި ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން ކުދިންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން ކުދިންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކުދިން މިއަދު ކޭކު ފަޅަނީ: މި ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މިއަދު ވަޑައިގެން އެ ކުދިންގެ ހާލު ބައްލަވާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން ކުދިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ވަޑައިގެން ކުދިންނާއެކު ކޭކު ފެޅުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން ކުދިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ވަޑައިގެން ކުދިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ވަޑައިގެން ކުދިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ވަޑައިގެން ކުދިންނާއެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަތުމުން، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ބުންޔާމީން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން ކުދިންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން ކުދިންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން ސަރުކާރު އަދި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ އިސްބޭފުޅުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ވަޑައިގެން ކުދިންނާއެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ވަޑައިގެން ކުދިންނާއެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން ކުދިންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަތުމުން، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ބުންޔާމީން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ވަޑައިގެން ކުދިންނާއެކު ފޮޓޯފުޅެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ވަޑައިގެން ކުދިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ވަޑައިގެން ކުދިންނާއެކު ކޭކު ފެޅުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ކުދިން މިއަދު ކޭކު ފަޅަނީ: މި ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީން ވަނީ މިއަދު ވަޑައިގެން އެ ކުދިންގެ ހާލު ބައްލަވާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހުޅުމާލެ: ޑިސެމްބަރު 21، 2017- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ރައީސް ޔާމީނާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ވަޑައިގެން ކުދިންނާއެކު ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy