ފޮޓޯގެލަރީ / އާ އަހަރު

އާ އަހަރުގެ ފޯރިގަދަ ޝޯ

ނިޝާން އަލީ

1 ޖެނުއަރީ 2018

2018 ފެށުން ފާހަގަކުރުމަށް މާލޭގެ އަލިމަސް ކާނިވަލްގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ: މި ޝޯ ގައި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ އާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް ވަނީ ފޯރިގަދަ ލަވަތަކުން މުޅި އޯޑިއަންސް ކައްކުވާލާފައި. މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޑިވެލޮޕެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއައިޓީޑީސީ) އިން އިންތިޒާމްކުރި މި ޝޯ ބައްލަވާލެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނަބލުން ވެސް ވަޑައިގެންނެވި. ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ހުށަހަޅައިދެނީ: މި ޝޯ އަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޝޯ، ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުންނާއި ބައެއް ވަޒީރުން ބައްލަވާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި، މިދިޔަ 17 އަހަރު ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައިވާ މުހިއްމު ހާދިސާތައް ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކުރި ފޮތް، "ސާސްކަފުގެ 17" ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނެރެދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން: ފޯރިގަދަ މި ޝޯ އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޝޯ ގައި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާން ލަވަކިޔަނީ: އޭނާގެ އިތުރުން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް ވެސް މި ޝޯ ގައި އޯޑިއަންސް ހޭލައްވާލި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ މީހަކު ފޯނުން ވީޑިއޯ ކުރަނީ: ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޕޯޓްފޯލިއޯ މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އިވެންޓްސްއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިއުޒިކް ޝޯގެ ސައުންޑާއި ލައިޓިންގެ ފެންވަރު އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މި ފަހަރު ރަނގަޅުކަން، ޝޯ ބޭއްވި އެމްއައިޓީޑީސީން ފާހަގަކުރޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯގެ ތެރެއިން: ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޕޯޓްފޯލިއޯ މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އިވެންޓްސްއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިއުޒިކް ޝޯގެ ސައުންޑާއި ލައިޓިންގެ ފެންވަރު އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މި ފަހަރު ރަނގަޅުކަން، ޝޯ ބޭއްވި އެމްއައިޓީޑީސީން ފާހަގަކުރޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި މިކާ ސިންގް ލަވައެއް ހުށަހަޅައިދެނީ: މި ޝޯ އަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޝޯ ގައި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާން ވާހަކަ ދައްކާއިރު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް އޭނާއާއެކު ސްޓޭޖުމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި މިކާ ސިންގް ލަވައެއް ހުށަހަޅައިދެނީ: މި ޝޯ އަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޝޯ ގައި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާން (ވ) އަދި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް ލަވައެއް ހުށަހަޅައިދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯގެ ތެރެއިން: ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޕޯޓްފޯލިއޯ މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އިވެންޓްސްއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިއުޒިކް ޝޯގެ ސައުންޑާއި ލައިޓިންގެ ފެންވަރު އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މި ފަހަރު ރަނގަޅުކަން، ޝޯ ބޭއްވި އެމްއައިޓީޑީސީން ފާހަގަކުރޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޝޯ ގައި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާން ލަވަކިޔަނީ: އޭނާގެ އިތުރުން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް ވެސް މި ޝޯ ގައި އޯޑިއަންސް ހޭލައްވާލި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޝޯ ގައި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާން ލަވަކިޔަނީ: އޭނާގެ އިތުރުން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް ވެސް މި ޝޯ ގައި އޯޑިއަންސް ހޭލައްވާލި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯގެ ތެރެއިން: ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޕޯޓްފޯލިއޯ މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އިވެންޓްސްއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިއުޒިކް ޝޯގެ ސައުންޑާއި ލައިޓިންގެ ފެންވަރު އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މި ފަހަރު ރަނގަޅުކަން، ޝޯ ބޭއްވި އެމްއައިޓީޑީސީން ފާހަގަކުރޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޝޯގެ ބެކްގްރައުންޑްގައި ބައެއް މީހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ: އެމްއައިޓީޑީސީން އިންތިޒާމްކުރި މި ޝޯ ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޕޯޓްފޯލިއޯ މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އިވެންޓްސްއާ ހަވާލުކޮށްގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ޝޯ ބެލުމަށް ދިޔަ ބައެއް ބިދޭސީން: ހަވާއެރުވުމުގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާނާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގްގެ ލަވަތައް ހުށަހެޅި މި ޝޯ ބެލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ޝޯގެ އޯޑިއަންސް: ހަވާއެރުވުމުގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާނާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގްގެ ލަވަތައް ހުށަހެޅި މި ޝޯ ބެލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ޝޯގެ އޯޑިއަންސުން ތަރުހީބު ދެނީ: ހަވާއެރުވުމުގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާނާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގްގެ ލަވަތައް ހުށަހެޅި މި ޝޯ ބެލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ޝޯގެ އޯޑިއަންސުން ތަރުހީބު ދެނީ: ހަވާއެރުވުމުގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާނާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގްގެ ލަވަތައް ހުށަހެޅި މި ޝޯ ބެލުމަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޝޯ ގައި ދިވެހި ބައެއް ފަންނާނުން ލަވަ ކިޔަނީ: އާ އަހަރު ފެށުމާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި މި ޝޯ ގައި ހަވާއެރުވުމުގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާނާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގްގެ ލަވަތައް ހުށަހެޅުން އޮތް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޝޯ ގައި ދިވެހި ބައެއް ފަންނާނުން ލަވަ ކިޔަނީ: އާ އަހަރު ފެށުމާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި މި ޝޯ ގައި ހަވާއެރުވުމުގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާނާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގްގެ ލަވަތައް ހުށަހެޅުން އޮތް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: 31 ޑިސެމްބަރު 2017، އާ އަހަރު ފާހަގަކުރަން މިރޭ އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެެރެއިން ދިވެހި ލަވަކިޔުންތެރިން ލަވަ ހުށަހަޅައިދެނީ، މި ޝޯގައި ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ އާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް ވަނީ ފޯރިގަދަ ލަވަތަކުން މުޅި އޯޑިއަންސް ކައްކުވާލައިފައެވެ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި މިކާ ސިންގް ލަވައެއް ހުށަހަޅައިދެނީ: މި ޝޯ އަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޝޯ ގައި ދިވެހި ތިން ލަވަކިޔުންތެރިއަކު ލަވަ ކިޔަނީ: އާ އަހަރު ފެށުމާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި މި ޝޯ ގައި ހަވާއެރުވުމުގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާނާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގްގެ ލަވަތައް ހުށަހެޅުން އޮތް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ޝޯ ގައި ޒުވާނުންތަކެއް ފޯރިނަގަނީ: އާ އަހަރު ފެށުމާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި މި ޝޯ ގައި ހަވާއެރުވުމުގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާނާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގްގެ ލަވަތައް ހުށަހެޅުން އޮތް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި މިއުޒިކް ޝޯ ކުރިއަށް ގެންދަނީ: އާ އަހަރު ފެށުމާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި މި ޝޯ ގައި ހަވާއެރުވުމުގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާނާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގްގެ ލަވަތައް ހުށަހެޅުން އޮތް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި މިރޭ ހަވާއަރުވަނީ: އާ އަހަރު ފެށުމާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި މި ޝޯ ގައި ހަވާއެރުވުމުގެ އިތުރުން ޕާކިސްތާނުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރާހަތު ފާތިހް އަލީ ޚާނާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގްގެ ލަވަތައް ހުށަހެޅުން އޮތް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި މިކާ ސިންގް ލަވައެއް ހުށަހަޅައިދެނީ: މި ޝޯ އަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގައި މިކާ ސިންގް ލަވައެއް ހުށަހަޅާއިރު އޯޑިއަންސުން އޭނާގެ ފަހަތުން އެ ލަވަ ކިޔަނީ: މި ޝޯ އަށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ގެ ތެރެއިން: ފޯރިގަދަ މި ޝޯ އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 31، 2017- އާ އަހަރު ފެށުން ފާހަގަކުރަން އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯ ހުށަހަޅައިދިން އަންހެން ޕްރެޒެންޓަރާ، މިކާ ސިންގް ވާހަކަ ދައްކާއިރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޒަމީރު ސްޓޭޖްމަތީގައި މަޑުކޮށްލައްވައިގެން: ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން، ސަރުކާރާއި އެ ދާއިރާ ގުޅިގެން 2018 ގައި 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޒަމީރު މިރޭ ވިދާޅުވި..---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy