ފޮޓޯގެލަރީ / މޫސުން

މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެން ބޮޑުވުން

ނިޝާން އަލީ

3 ޖެނުއަރީ 2018

ޖެނުއަރީ 3، 2018- މާލެއަށް ރޭ ފަތިހު ކުރި ވިއްސާރާގައި، ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ފެންބޮޑުވުން: އައިޖީއެމްއެޗް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި، ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު ފޫޓަށް ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު ހިނގައިބިނގައި އުޅުމަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ދަތިތައް ކުރިމތިވި. ރެއިން ފެށިގެން މިއަދު ހެނދުނާ ހަމައަށް މެދުނުކެނޑި ވާރޭ ވެހުނުއިރު، މެދު ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކަށް މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ވަނީ ޔެލޯ އެލާޓް ވެސް ނެރެފައި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ރޭ ފަތިހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން މީހަކު ހިނގާފައި ދަނީ: މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި، ފެން ހިންދާ ނިޒާމު އަލުން ގާއިމްކުރި ނމަަވެސް ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ރޭ ފަތިހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން މީހަކު ސައިކަލް ދުއްވާފައި ދަނީ: މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި، ފެން ހިންދާ ނިޒާމު އަލުން ގާއިމްކުރި ނމަަވެސް ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ރޭ ފަތިހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގަކުން މީހަކު ސައިކަލް ދުއްވާފައި ދަނީ: މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި، ފެން ހިންދާ ނިޒާމު އަލުން ގާއިމްކުރި ނމަަވެސް ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ރޭ ފަތިހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގެއްގައި ބަޔަކު ސައިކަލް ދުއްވާފައި ދަނީ: މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި، ފެން ހިންދާ ނިޒާމު އަލުން ގާއިމްކުރި ނމަަވެސް ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ރޭ ފަތިހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގެއްގެ ދެ ފަރާތުގައި ވެހިކަލްތައް ޕާކްކޮށްފައި: މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި، ފެން ހިންދާ ނިޒާމު އަލުން ގާއިމްކުރި ނމަަވެސް ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ރޭ ފަތިހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގެއްގައި މީހަކު ހިނގާފައި ދަނީ: ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން ހެނދުނު އަށެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް މެދުނުކެނޑި ކުރި ވިއްސާރާގައި މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، އާންމުންނަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ރޭ ފަތިހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގެއްގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ: ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން ހެނދުނު އަށެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް މެދުނުކެނޑި ކުރި ވިއްސާރާގައި މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، އާންމުންނަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ރޭ ފަތިހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގެއްގައި ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ: ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން ހެނދުނު އަށެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް މެދުނުކެނޑި ކުރި ވިއްސާރާގައި މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، އާންމުންނަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ރޭ ފަތިހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގެއްގައި ވެހިކަލްތަކެއް ދުއްވާފައި ދަނީ: ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން ހެނދުނު އަށެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް މެދުނުކެނޑި ކުރި ވިއްސާރާގައި މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، އާންމުންނަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ރޭ ފަތިހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގެއްގައި ވެހިކަލްތަކެއް ދުއްވާފައި ދަނީ: ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން ހެނދުނު އަށެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް މެދުނުކެނޑި ކުރި ވިއްސާރާގައި މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، އާންމުންނަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ރޭ ފަތިހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގެއްގައި ވެހިކަލްތަކެއް ދުއްވާފައި ދަނީ: ރޭ ފަތިހުން ފެށިގެން ހެނދުނު އަށެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް މެދުނުކެނޑި ކުރި ވިއްސާރާގައި މާލޭގެ ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، އާންމުންނަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ރޭ ފަތިހު މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރާގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ މަގެއްގައި ޓެކްސީތަކެއް ދުއްވާފައި ދަނީ: މާލޭގެ ބައެއް މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައި، ފެން ހިންދާ ނިޒާމު އަލުން ގާއިމްކުރި ނމަަވެސް ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy