ފޮޓޯގެލަރީ / ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަން

ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަންގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

5 ޖެނުއަރީ 2018

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމަށް ބޭއްވި ހަފުލާ: ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ފައުންޑޭޝަންގެ މިދިޔަ އަހަރުގައި ފެސްޓިވަލްގައު 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ވަނީ ހިތާނުކޮށްފައި. އެހެން އަހަރުތަކަށް ވުރެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް، އެ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރި ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާއެއް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި ހަވާއަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި، އެ ފައުންޑޭޝަންގެ މެމްބަރު އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ލީޑަރު ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި ހަވާއަރުވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސަމީއު ލަވަ ކިޔާއިރު، އެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ކުދިން އޭނާއާ އެކު ބައިވެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް، އެ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރި ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާއެއް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް، އެ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރި ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާއެއް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް، އެ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރި ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާއެއް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، އެ ހަފުލާއަށް ދިޔަ ބައެއް ކުދިންނާ މަޖާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ބާނީ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އަދި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް، އެ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރި ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާއެއް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ފައުންޑޭޝަންގެ ބާނީ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އަދި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު، މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް، އެ ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރި ކުއްޖަކަށް ހަދިޔާއެއް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި، އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ލީޑަރު، ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި، އެމްޑީއޭގެ ނައިބު ލީޑަރު ކެނދިކުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ މައުރޫފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި މުނިފޫހިފިވުމުގެ ހަރަކާތެއް ހުށަހަޅައިދެނީ: މި ފެސްޓިވަލްގައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ހިތާނުކުރި.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ހުޅުމާލެ: ޖެނުއަރީ 3، 2018- ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލް ނިންމުމުގެ ހަފުލާގައި، އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު އަދި މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީއޭ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy