ފޮޓޯގެލަރީ / ފަނޑިޔާރުން

ހައި ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އާ ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުން

ހުސެއިން ވަހީދު

26 ޖެނުއަރީ 2018

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ހައި ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަންކުރި ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ހަފުލާގައި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވީ ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް މުހައްމަދު ނިޔާޒް. ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ އަލަށް ކުރެއްވީ ސ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ހުންނެވި ހުސެއިން ޝަހީދާއި ސ. ހިތަދޫ އޯޝަން ލީޑް އަހުމަދު ހައިލަމް --ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ ކަމަށްވާ ސ. ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހުސެއިން ޝަހީދާއި (ވ) ސ. ހިތަދޫ އޯޝަން ލީޑް އަހުމަދު ހައިލަމް (ކ) މަގާމުގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ހައި ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި މުހައްމަދު ނިޔާޒް، މަގާމުގެ ހުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ހައި ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި (ކ-ވ) ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ ހުސެއިން ޝަހީދު، އަހުމަދު އައިލަމް އަދި ހައި ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ހައި ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު (ވ) އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ހުސެއިން ޝަހީދު ، ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ހުސެއިން ޝަހީދު، ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އަހުމަދު ހައިލަމް، މަގާމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އަހުމަދު ހައިލަމް، ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ހައި ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒްއާ ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަރީފް މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު ހުސެއިން ޝަހީދުއާ، ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަރީފް މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ހައިލަމްއާ ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަރީފް މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ހުސެއިން ޝަހީދު، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދުއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ހައި ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހްއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އަހުމަދު ހައިލަމް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ހައި ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ހައި ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން ކަމަށްވާ މުހައްމަދު ނިޔާޒް (ވ)، ހުސެއިން ޝަހީދު (މ) އަދި އަހުމަދު ހައިލަމް (ކ).---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ހައި ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ހުސެއިން ޝަހީދު ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ހައި ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: (ފަހަތު ބަރިން ކ-ވ) ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު ހުސެއިން ޝަހީދު، ހައި ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ހައިލަމް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު (މ) އާއި ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަރީފް އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހްއާއެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 25، 2018- ހައި ކޯޓަށާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރުން ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު: (ފަހަތު ބަރިން ކ-ވ) ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު ހުސެއިން ޝަހީދު، ހައި ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ހައިލަމް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު (މ) އާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަރީފް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މަސީހްއާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy