ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

4 ޖުލައި 2016

މުސްލިމުން ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުން

ޔަމަން: ޖުލައި 3 2016: ރަަމަޟާންމަހުގެ މާތް މައްސަރަށް ފަހު އަންނަ ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު މާރުކޭޓުގައި އެކި ވައްތަރުގެ މެޓާ ވިއްކަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޔަމަން: ޖުލައި 3 2016: ރަަމަޟާންމަހުގެ މާތް މައްސަރަށް ފަހު އަންނަ ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު މާރުކޭޓުގައި އެކި ވައްތަރުގެ މެޓާ ވިއްކަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޔަމަން: ޖުލައި 3 2016: ރަަމަޟާންމަހުގެ މާތް މައްސަރަށް ފަހު އަންނަ ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު މާރުކޭޓުގައި ހެދުން ގަންނަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޔަމަން: ޖުލައި 3 2016: ރަަމަޟާންމަހުގެ މާތް މައްސަރަށް ފަހު އަންނަ ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު މާރުކޭޓުގައި އެކި ވައްތަރުގެ ބަދަން ވިއްކަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޔަމަން: ޖުލައި 3 2016: ރަަމަޟާންމަހުގެ މާތް މައްސަރަށް ފަހު އަންނަ ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު މާރުކޭޓުގައި ހެދުން ގަންނަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޔަމަން: ޖުލައި 3 2016: ރަަމަޟާންމަހުގެ މާތް މައްސަރަށް ފަހު އަންނަ ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ތައިލޭންޑް ފިރިހެނުންތަކެއް އައިނު ގަތުމަށް މާރުކޭޓުގައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތައިލޭންޑް: ޖުލައި 3 2016: ރަަމަޟާންމަހުގެ މާތް މައްސަރަށް ފަހު އަންނަ ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ތައިލޭންޑް އަންހެނުންތަކެއް އީދު ހެދުން ގަތުމަށް މާރުކޭޓުގައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ތައިލޭންޑް: ޖުލައި 3 2016: ރަަމަޟާންމަހުގެ މާތް މައްސަރަށް ފަހު އަންނަ ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ތައިލޭންޑް ބަޔަކު ސެންޓު ގަތުމަށް މާރުކޭޓުގައި.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޔަމަން: ޖުލައި 3 2016: ރަަމަޟާންމަހުގެ މާތް މައްސަރަށް ފަހު އަންނަ ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު މާރުކޭޓުގައި ހެދުން ގަންނަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޔަމަން: ޖުލައި 3 2016: ރަަމަޟާންމަހުގެ މާތް މައްސަރަށް ފަހު އަންނަ ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު މާރުކޭޓުގައި ހެދުން ގަންނަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޔަމަން: ޖުލައި 3 2016: ރަަމަޟާންމަހުގެ މާތް މައްސަރަށް ފަހު އަންނަ ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު މާރުކޭޓުގައި ހެދުން ގަންނަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޔަމަން: ޖުލައި 3 2016: ރަަމަޟާންމަހުގެ މާތް މައްސަރަށް ފަހު އަންނަ ފިތުރު އީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބަޔަކު މާރުކޭޓުގައި ހެދުން ގަންނަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy