ފޮޓޯގެލަރީ / ނަރުހުންގެ ދުވަސް

ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ނާސިން ސްކޫލް ހުޅުވުން

ހުސެއިން ވަހީދު

1 ފެބުރުއަރީ 2018

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 1، 2018- ނާސިން އަށް ޚާއްސަ ސްކޫލެއް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ހުޅުވުން: އެ ޔުނިވަސިޓީގައި ހިންގާ ނާސިން ކޯސްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުޅުވި މި ސްކޫލާއެކު ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް، ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ލަތީފް، މިއަދުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވިދާޅުވި. އެމްއެންޔޫގައި މިހާތަނަށް ނާސިންގެ ކޯސްތައް ހިންގަމުން އައީ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސްގެ ދަށުން ކަމަށް ވިޔަސް، ދެން އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ ނާސިން ސްކޫލްގައި.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 1، 2018- މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީގެ ނާސިން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 1، 2018- މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީގެ ނާސިން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 1، 2018- މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީގެ ނާސިން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ޗާންސަލެރު ޑރ. ލަތީފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 1، 2018- ދިވެހި ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ނާސިން ސްކޫލް ހުޅުވުމަށް ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް ގައި ބޭއްވި ހަފްލާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް (ކ)، އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ޑރ. ފަވާޒް އަދި ޔުނިވަސިޓީގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 1، 2018- މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީގެ ނާސިން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 1، 2018- މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީގެ ނާސިން ސްކޫލް، ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ހުޅުއްވައި ދެއްވާއިރު، އޭނާގެ އަރިހުގައި އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ޑރ. ފަވާޒް މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 1، 2018- މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީގެ ނާސިން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 1، 2018- މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީގެ ނާސިން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ، ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ މަންދޫބު ޑރ. އަރްވިންދް މާތޫރު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 1، 2018- މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ނާސިން ސްކޫލް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު، ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް، އެތަނުގެ ދަރިވަރުންގެ ޕްރެކްޓިކަލް ސެޝަން ބައްލަވާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 1، 2018- މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ނާސިން ސްކޫލް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު، އެ ޔުނިވަސިޓީގެ ވައިސް ޗާންސެލަރު ޑރ. ފަވާޒް މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 1، 2018- މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ހުޅުވި ނާސިން ސްކޫލްގެ ލެބޯރެޓަރީ ދަރިވަރުންތަކެއް ޕްރެކްޓިސް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 1، 2018- މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު ހުޅުވި ނާސިން ސްކޫލް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ބައްލަވާލައްވަނީ: މިއީ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ލިބޭނެ ބޮޑު ކުރިއެރުމަކަށް ވާނެ ކަމަށް އެމްއެންޔޫއިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy