ފޮޓޯގެލަރީ / މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު

މެމްބަރު ސިނާނާއި މެމްބަރު އިލްހާމް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

5 ފެބުރުއަރީ 2018

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުން: މި ސަރައްދަށް ވަނީ އިދިކޮޅި ގިނަ އާންމުން އެއްވެފައި. އަދި އެސްއޯ ފުލުހުން ވެސް މި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވި.-- މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން، އެސަރަހައްދުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެއްވެ އަޑުއުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން، އެސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން އެސަރަހައްދުގައި އެއްވެ ތިބި މީހުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން އެސަރަހައްދުގައި އެއްވެ ތިބި މީހުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން، އެސަރަހައްދުގައި އެއްވެ ތިބި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބަދުﷲ ކަދުރު ބައްސަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން، އެސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން، އެސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން، އެސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން، އެސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން، އެސްރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން އެބޭފުޅާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން، އެސްރަހައްދުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން، ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން އެބޭފުޅާ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އާއި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން، ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި އެސްއޯ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން އެބޭފުޅާއާއެކު ހައްޔަރުކޮށް، ކުޑައިރުކޮޅެއްކުރިން ދޫކޮށްލި މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން، މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން އެބޭފުޅާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން އެބޭފުޅާގެ އަންހެނުން ބައްދާލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން، ވިލިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެން މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން، ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން، އެބޭފުޅާ އަންހެނުން ގައިގައި ބައްދާލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޫކޮށްލުމުން އެބޭފުޅާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 5، 2018: ރާއްޖެ ވަޑައިގެންތަނުން ހައްޔަރުކުރި، މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ސިނާން އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުން، އެސަރަހައްދުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސްޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް އެދި ގޮވާލައި ބެނާއެއް ހިފައިގެން.-- ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy