ފޮޓޯގެލަރީ / މީޑިއާ

އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރެއިން ނޫސްވެރިންނަށް އަނިޔާވުން

ހުސެއިން ވަހީދު

17 ފެބުރުއަރީ 2018

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ބޭއްވުމަށް ރާވަމުން އަންނަ ބޮޑު މުޒާހަރާ އަށް ތައްޔާރުވުމަށް "ވޯމްއަޕް މުޒާހަރާ" ގެ ނަމުގައި މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދަން އުޅުނު އެއްވުމަށް ފުލުހުން ހުރަސް އަޅައި ރޫޅާމުމުގެ ތެރޭގައި، އެ އެއްވުން ކަވަރު ކުރުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ބައެއް ނޫސްވެރިންނަށް ވަނީ އަނިޔާވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ޖެހިފައި. އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ވި، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ހަސަން މިހާރު ވެސް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި އަންނަނީ ފަރުވާ ހޯދަމުން. އެއްވުން ކަވަރު ކުރަން ހަރަކާތްތެރިވި ނޫސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި، ބައެއް ނޫސްވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް އަނިޔާ ވެސް ކޮށްފައި. ޚާއްސަކޮށް ބައެއް ނޫސްވެރިންގެ މޫނަށް ޕެޕާ ސްޕްރޭ ޖެހުމާއި އެއްވުން ކަވަރު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ނޫސްވެރިން ބުނޭ.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ނޫސްވެރިން ބުނޭ: ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެންނަނީ މަޖީދީ މަގުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުން ކަވަރު ކުރަން އުޅުނު މީޑިއާގެ ބަޔަކު ގަދަކަމުން އެ ސަރަހައްދުން ނެރޭ ތަން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ނޫސްވެރިން ބުނޭ: ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެންނަނީ އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރެއިން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނު ބައެއް ނޫސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ނޫސްވެރިން ބުނޭ: ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެންނަނީ އޭގެ ތެރެއިން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނު ނޫސްވެރިއަކަށް އެހެން ނޫސްވެރިންތަކެއް އެހީތެރިވާ މަންޒަރު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މުޒާހަރާ ކަވަރު ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅި ކަމަށް އެ ނޫސްވެރިން ބުނޭ: ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެންނަނީ އެއްވުން ކަވަރު ކުރަން އުޅުނު މީޑިއާގެ ބަޔަކު އެ ސަރަހައްދުން ނެރޭ ތަން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ނޫސްވެރިން ބުނޭ: ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެންނަނީ މަޖީދީ މަގުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްވުން ކަވަރު ކުރަން އުޅުނު މީޑިއާގެ ބަޔަކު ގަދަކަމުން އެ ސަރަހައްދުން ނެރޭ ތަން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ނޫސްވެރިން ބުނޭ: ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެންނަނީ އޭގެ ތެރެއިން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުނު ނޫސްވެރިއަކަށް އެހެން ނޫސްވެރިންތަކެއް އެހީތެރިވާ މަންޒަރު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރޭގައި ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް ފުލުހުން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ނޫސްވެރިން ބުނޭ: ފޮޓޯ އިން ތިޔަ ފެންނަނީ އޭގެ ތެރެއިން އަނިޔާވި ނޫސްވެރިއަކަށް އެހެން ނޫސްވެރިންތަކެއް އެހީތެރިވާ މަންޒަރު.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމަށް ފުލުހުން އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން، ސަންގު ޓީވީގެ ކެމެރާމަނެއްގެ އަނގަމަތި ފަޅައިގެން ގޮސްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅުނު ސަރަހައްދުން ރޫޅާލުމަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު އެއްވުމުގެ ބައެއް ބައިވެރިން އެ ސަރަހައްދުން ދުރަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅުނު ސަރަހައްދުން ރޫޅާލުމަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު އެއްވުމުގެ ބައެއް ބައިވެރިން އެ ސަރަހައްދުން ދުރަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅުނު ސަރަހައްދުން ރޫޅާލުމަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު އެއްވުމުގެ ބައެއް ބައިވެރިން އެ ސަރަހައްދުން ދުރަށް ފޮނުވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅުނު ސަރަހައްދުން ރޫޅާލުމަށް އެސްއޯ ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާއިރު އެއްވުމުގެ ބައެއް ބައިވެރިން އެ ސަރަހައްދުން ދުރަށް ދަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅުނު ސަރަހައްދުން ރޫޅާލައި، އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން އެ ސަރަހައްދުން އެސްއޯ ފުލުހުން ފޮނުވާލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅުނު ސަރަހައްދުން ރޫޅާލައި، ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅުނު ސަރަހައްދުން ރޫޅާލައި، އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅުނު ސަރަހައްދުން ރޫޅާލައި، އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅުނު ސަރަހައްދުން ރޫޅާލައި، އެއްވުމުގެ ބައިވެރިއަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި އެއްވުން މަޖީދީ މަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ގުޅުނު ސަރަހައްދުން ރޫޅާލައި، އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިސްޓަކު ހައްޔަރުކޮށްގެން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ހަސަންގެ ވާތު އަރިކަށިމަތިން ލޭ ކޮށައިގެން ގޮސްފައި: އޭނާ އަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާ ހުސެއިން ބުނޭ.

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ހަސަންގެ ވާތު އަރިކަށިމަތިން ލޭ ކޮށައިގެން ގޮސްފައި: އޭނާ އަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާ ހުސެއިން ބުނޭ.

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 17، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ހަސަންގެ ހާލު މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަންދޫބުން ބައްލަވަނީ: ހުސެއިން ބުނާ ގޮތުގައި ފުލުހުން އޭނާ އަށް އަނިޔާކުރި.

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 16، 2018- އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި އެއްވުން ރޫޅާލުމުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ނޫސްވެރިޔާ ހުސެއިން ހަސަންގެ ވާތު އަރިކަށިމަތިން ލޭ ކޮށައިގެން ގޮސްފައި: އޭނާ އަށް ފުލުހުން އަނިޔާކޮށްފައިވާ ހުސެއިން ބުނޭ.

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy