ފޮޓޯގެލަރީ / ވިޔަފާރި

އެސްޓީއޯގެ ދެ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

27 ފެބުރުއަރީ 2018

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ވަނީ ފަށާފައި. ޗައިނާގެ އެމްސީޖީ ގްރޫޕާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ މި މަޝްރޫއަށް 27 މިލިއަން ޑޮލަރު (416 މިލިއަން ރުފިޔާ) ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނޭ. ކޮންޓްރެކްޓަ އެސިސްޓެޑް ފައިނޭންސްގެ ތެރެއިން، ލޯނު ނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓުގައި އިމާރާތް ކުރަނީ 356 އެޕާޓްމެންޓް. އެއީ އެއް ކޮޓަރި އާއި ދެ ކޮޓަރީގެ އިތުރުން ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓުތައް. އެ ތަންތަން ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފައިވޭ.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ޝަހީރު (ކ) އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވާހަކަ މަޝްވަރާ ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ޝަހީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު (ކ) އާއި އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ސާލިމް ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި (ކ-ވ) އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ސާލިމް އާއި އެމްޑީ ޝަހީރު އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދާއި އެސްޓީއޯގެ ޗެއާމަން ސާލިމް އަދި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ޝަހީރު އަޅުއްވައި ދެއްވަނީ: ޗައިނާގެ އެމްސީޖީ ގްރޫޕާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ މި މަޝްރޫއަށް 27 މިލިއަން ޑޮލަރު (416 މިލިއަން ރުފިޔާ) ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދާއި އެސްޓީއޯގެ ޗެއާމަން ސާލިމް އަދި އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ ޝަހީރު އަޅުއްވައި ދެއްވަނީ: ޗައިނާގެ އެމްސީޖީ ގްރޫޕާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ މި މަޝްރޫއަށް 27 މިލިއަން ޑޮލަރު (416 މިލިއަން ރުފިޔާ) ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އެޅުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު އަދި އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން ސާލިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ މިއަދު އަޅާފައިވާއިރު އެތަނުގެ ކައިރީގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ފޮޓޯފުޅެއް ހަރުކޮށްފައި: މިއީ ސީދާ އެމަނިކުފާނުގެ އިސް ނެންގެވުމެއް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދާއި ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގާއި އެސްޓީއޯގެ ބައެއް އިސްވެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން: ޗައިނާގެ އެމްސީޖީ ގްރޫޕާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ މި މަޝްރޫއަށް 27 މިލިއަން ޑޮލަރު (416 މިލިއަން ރުފިޔާ) ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2018- އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހީމް (ވ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: ޗައިނާގެ އެމްސީޖީ ގްރޫޕާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގާ މި މަޝްރޫއަށް 27 މިލިއަން ޑޮލަރު (416 މިލިއަން ރުފިޔާ) ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy