ފޮޓޯގެލަރީ / ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ދައްކާލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

1 މާޗް 2018

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލް، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ދައްކާލުން: އްޖޭގެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންތަކެއް ހިއްސާވާ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމަންޓުން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރީ 110 މިލިއަން ޑޮލަރަށް. އަދި މި ހޮސްޕިޓަލްގައި ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީއަކީ 750ރ. އާސަންދަ ހިދުމަތް މިވަގުތަށް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންނަށް އެކަނި.-- މިިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /ނިޝާން އަލީ

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018- ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމެންޓުގެ އެއް ޑިރެކްޓަރު ސަލީމް، އެ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ވިދާޅުވެ ދެެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018- ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމެންޓުގެ އެއް ޑިރެކްޓަރު ސަލީމް، އެ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ވިދާޅުވެ ދެެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018- ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމެންޓުގެ އެއް ޑިރެކްޓަރު ސަލީމް، އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ބަލިމީހުން އެޑްމިޓް ކުރާ ކޮޓަރިއެއް "މިހާރު" ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ދައްކާލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮބީ އޭރިއާ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް.---ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޕްރައިވެޓް ރޫމެއް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ހިދުމަތެއް ދޭ ކޮޓަރިއެއް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެމްއާރުއައި ހަދާ ކޮޓަރި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބަލި މީހުން އެޑްމިޓްކުރާ ކޮޓަރިއެއްގެ އެތެރެ ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބަލި މީހުން އެޑްމިޓްކުރާ ކޮޓަރިއެއް ދައްކާލަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރުން ބަލާ ކޮޓަރިއެއް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑޮކްޓަރުން ބަލާ ކޮޓަރިތައް.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮބީ އޭރިއާ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮބީ އޭރިއާ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރިސެޕްޝަނުން ޚިދުމަތް ދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018- ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގާ ޓްރީ ޓޮޕް އިންވެސްޓްމެންޓުގެ އެއް ޑިރެކްޓަރު ސަލީމް، އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކަންކަން ހިނގާ ގޮތް "މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނަށް ވިދާޅުވެ ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮބީ އޭރިއާ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮބީ އޭރިއާ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރިސެޕްޝަނުން ޚިދުމަތް ދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ރިސެޕްޝަނުން ޚިދުމަތް ދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ފެބްރުއަރީ 28، 2018: ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު އެ ތަނުގެ ލޮބީ އޭރިއާގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ތިބިއިރު، ރިސެޕްޝަނުން ޚިދުމަތް ދެނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy

Share your opinion about "Mihaaru" new website

"މިހާރު"ގެ އާ ވެބްސައިޓާ ބެހޭ ގޮތުން ހިޔާލު ފޮނުވުމަށް

ނަން އަދި ޚިޔާލު ޖައްސަވާ!
Please fill in name and opinion.
ތިޔަ ޚިޔާލު ލިބިއްޖެ. ޝުކުރިއްޔާ!
We have recieved your message. Thank You!