ފޮޓޯގެލަރީ / އީސީގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސަކަށް ޝަރީފް

އަހުމަދު ހަމްދޫން

6 މާޗް 2018

މާލެ: މާޗް 6، 2018- ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވި އަހުމަދު ޝަރީފް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓަކުން އޭނާ ވަނީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި. މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި އޭނާ ވަނީ، ކުރިން ވަކި ފިކުރެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކެވިޔަސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައި.---ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް އަދި ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ ރައީސް ޔާމީންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޝަރީފް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އޭނާއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމާ އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ނިއުސް ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިއެއްގެ ސުވާލު އަޑު އައްސަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމާ އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ބޭއްވި ފުރަތަމަ ނިއުސް ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިއަކަށް ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމާ އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަކްރަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމާ އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަކްރަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމާ އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު (ކ) އިސްމާއިލް ހަބީބާއި ނައިބު ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމާ އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމާ އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ޝަކީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމާ އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި އެ ކޮމިޝަންގެ ދެ މެމްބަރެއް ކަމަށްވާ އަކްރަމް (ކ) އަދި ޝަކީލް ހިޔާލު ބަދަލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމާ އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިންގައި އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަކްރަމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމާ އަހުމަދު ޝަރީފް (މ) މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އެ ކޮމިޝަންގެ އަނެއް ހަތަރު މެމްބަރުންނާ އެކު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން ގުރޫޕް ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަގާމާ އަހުމަދު ޝަރީފް (މ) މިއަދު ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، އެ ކޮމިޝަންގެ އަނެއް ހަތަރު މެމްބަރުންނާ އެކު މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު، އަހުމަދު ޝަރީފަށް މިއަދު ލައި ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ ރައީސް ޔާމީންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ އަހުމަދު ޝަރީފް، ރައީސް ޔާމީންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި މިއަދު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހުވާ އަހުމަދު ޝަރީފް، ރައީސް ޔާމީންގެ ކުރިފުޅުމަތީގައި މިއަދު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ލިޔުން ރައީސް ޔާމީން، އަހުމަދު ޝަރީފްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ: ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓުން ޝަރީފަށް ވަނީ އެތަނުގެ ރައީސް ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ލިޔުން ރައީސް ޔާމީން، އަހުމަދު ޝަރީފްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ: ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓުން ޝަރީފަށް ވަނީ އެތަނުގެ ރައީސް ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޝަރީފް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އޭނާއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 6، 2018- އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ޝަރީފް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އޭނާއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy