ފޮޓޯގެލަރީ / އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތު ލެބާއި ތިއޭޓަރު ހުޅުވުން

ހުސެއިން ވަހީދު

16 މާޗް 2018

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ޚާއްސަ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތު: އޭޑީކޭގެ 31 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހުޅުވި މިތަން ޚާއްސަ ކޮށްފައި ވަނީ އޭޑީކޭގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ނާޝިދުގެ ޅިޔަނު އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެއް ފައުންޑަރު ހަސަން އިބްރާހިމަށް އޭޑީކޭގައި އޯޕަން ސާޖަރީ ތިން ތިއޭޓަރު ވެސް ހަދާފައި ހުރީ، އެތަނުގައި ތިބޭ މީހުންނަށް "ސޫތިން" ނޫނީ އަރާމު އިހުސާސް ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނޭ. އެގޮތުން ކޮންމެ ތިއޭޓަރެއްގެ ވަށައިގެން ވެސް ފެންނަނީ ރާއްޖެއާ ގުޅުން ހުރި މަންޒަރުތައް.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމާއި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމާއި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް (ވ) އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޗެއާމަން ނާޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަފްއާލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް (ވ) އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޗެއާމަން ނާޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މުވައްޒަފަކު ވާހަކަ ދައްކަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭޑީކޭގެ ޗެއާމަން ނާޝިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އޭޑީކޭގެ ޗެއާމަން ނާޝިދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 16، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ޚާއްސަ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު އެތަންތަން މީޑިއާއަށް ދައްކާލަނީ..---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް (މ) އާއި އޭޑީކޭގެ ޗެއާމަން ނާޝިދު (ކ) އަދި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަފްއާލް (ވ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވާފައިވާއިރު، މިތަނުން ހިތުގެ ބަލިތަކަށް އެންމެ ޒަމާނީ ފަރުވާ ދެވޭނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވާފައިވާއިރު، މިތަނުން ހިތުގެ ބަލިތަކަށް އެންމެ ޒަމާނީ ފަރުވާ ދެވޭނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވާފައިވާއިރު، މިތަނުން ހިތުގެ ބަލިތަކަށް އެންމެ ޒަމާނީ ފަރުވާ ދެވޭނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވާފައިވާއިރު، މިތަނުން ހިތުގެ ބަލިތަކަށް އެންމެ ޒަމާނީ ފަރުވާ ދެވޭނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވާފައިވާއިރު، މިތަނުން ހިތުގެ ބަލިތަކަށް އެންމެ ޒަމާނީ ފަރުވާ ދެވޭނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް ހުޅުވާފައިވާއިރު، މިތަނުން ހިތުގެ ބަލިތަކަށް އެންމެ ޒަމާނީ ފަރުވާ ދެވޭނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 15، 2018- އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކެތުލެބާއި އޮޕަރޭޝަންް ތިއޭޓަރު ހިމެނޭ ކޮމްޕްލެކްސް: މިތަނުން ހިތުގެ ބަލިތަކަށް އެންމެ ޒަމާނީ ފަރުވާ ދެވޭނެ ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy