ފޮޓޯގެލަރީ / ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު

ފަނޑިޔާރުންނާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން

ހުސެއިން ވަހީދު

20 މާޗް 2018

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެ ފަނޑިޔާރުންނާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އެހެން ބޭފުޅުން ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް މިއަދު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުން.---ފޮޓޯތައް: ހުސެއިން ވަހީދު، ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ލޯންޗުގައި ގެންނަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ލޯންޗުގައި ގެންނަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރާއިރު އެ ބޭބޭފުޅުންގެ އާއިލީ ބޭފުޅުން ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި.---ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު ފުލުހުން ފޯރިމަރަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: 20 މާޗު 2018: ފިރިކަލުން މައުމޫން ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވުނު އިރު އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އެސަރަހައްދުގައި އެއްވެ ތިބި މީހުންނާއެކު މަގުމައްޗަށް ނިކުންނަވައި، މައުމޫން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާފައިވާ ޕޯސްޓަރެއް ހިފަހައްޓަވައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި.---ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު މައުމޫންގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާގެ ބޭބޭފުޅު އައްބާސް އިބްރާހިމް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި.---ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި.---ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބޭފުޅު އައްބާސް އަދި އާއިލާގެ އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުންނާ އެކު ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި.---ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމާއި ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި.---ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމާއި ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި.---ފޮޓޯ: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމް ކްރިމިނަލް ކޯޓު ކައިރީގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހިމާއި އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނާއި ސަޕޯޓަރުން ސަރަހައްދުން ދުރަށް ޖެއްސުމުން ލޯކަލް މާރުކޭޓަށް ވަންނަވަނީ. -- ފޮޓޯ: ނިޝަން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 20، 2018- ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ދޫނިދޫއިން މާލެ ގެނައުމުން ޕޮލިސް ލޯންޗުން ފައިބާވަޑައިގަންނަވަނީ: --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy