ފޮޓޯގެލަރީ / ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް

ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސްއާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

3 އެޕްރީލް 2018

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުން: ރެސްޓޯރެންޓް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އަދި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ ފަޒުލް ރަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި. އާއިލާތަކަށް އެކުގައި އައިސް ބައްދަލުކޮށްލެވޭ އަދި ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ފްރެންޗައިޒް ރެސްޓޯރެންޓެއް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ ފަޒުލް ވިދާޅުވި.-- މިހާރު ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެމްޑީ ފަޒުލް ރަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމްގެ(ކ) އިތުރުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިކޮނިމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ހުޅުވައި ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހިމް ހުޅުވައި ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހަވާ އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖަމިއްޔާތަކާ ސީއެސްއާރު އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

މާލެ: އޭޕްރިލް 2، 2018: އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު "ގްލޯރިއާ ޖީންސް ކޮފީސް"ގެ ފްރެންޗައިސް ރެސްޓޯރެންޓަކާ އެކު ޕެވިލިއަން ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖަމިއްޔާތަކާ ސީއެސްއާރު އެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: މިހާރު/ހުސައިން ވަހީދު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy