ފޮޓޯގެލަރީ / ކްރިމިނަލް ކޯޓް

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ހަތަރު ފަނޑިޔާރުން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

1 މެއި 2018

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުން ކުރެ ކޮންމެ ތަނަކަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށް، މަގާމުގެ ލިޔުން ދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރީ ގއ. ޖުޑިޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ހުންނެވި ހަސަން ނަޖީބާއި ވ. ފެލިދޫ ވިނަރެސް، އިސްމާއިލް ރަޝީދު. ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސަކަށް ހުންނެވި ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދާއި ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ، މުޝްތަރީގޭ ހާފިޒާ އަބްދުއްސައްތާރު. އެ ބޭފުޅުންނަށް ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ހުވާލައި ދެއްވީ ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުލްޣަނީ މުހައްމަދު. މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު އެ ބޭފުޅުންނަށް އެރުއްވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ހަތަރު ބޭފުޅުން މިރޭ ހުވާކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މިރޭ އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން އިސްމާއިލް ރަޝީދު، ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މިރޭ އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހަސަން ނަޖީބު، ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މިރޭ އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ފާއިޒް ރަޝާދު، ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- (ކ-ވ) ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އިސްމާއިލް ރަޝީދު، ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ހާފިޒާ އަބްދުއްސައްތާރު، ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފާއިޒް ރަޝާދު އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ހަސަން ނަޖީބު، އެ ބޭފުޅުން މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް މިރޭ އައްޔަން ކުރެއްވި ދެ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ހާފިޒާ އަބްދުއްސައްތާރު، ފަނޑިޔާރުން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި (ކ-ވ) ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަދި ޖޭއެސްސީގެ ރައީސް އަހުމަދު އަރީފް، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައެއް ފަނޑިޔާރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހަތަރު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ބައެއް އިސްބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ހަތަރު ބޭފުޅުން މިރޭ ހުވާކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ހަސަން ނަޖީބު މަގާމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ހާފިޒާ އަބްދުއްސައްތާރުއާ (ކ) ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އިސްމާއިލް ރަޝީދުއާ (ކ) ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ހަސަން ނަޖީބުއާ (ކ) ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފާއިޒް ރަޝާދު މަގާމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ހާފިޒާ އަބްދުއްސައްތާރު މަގާމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި އިސްމާއިލް ރަޝީދު މަގާމުގެ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ސިވިލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފާއިޒް ރަޝާދުއާ (ކ) ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ މަގާމުގެ ލިޔުން ހަވާލު ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ހަތަރު ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފީގެ ފަނޑިޔާރު ޝުއައިބު ހުސެއިން ޒަކަރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ހަތަރު ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: އޭނާ މިރޭ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، އަބަދު ވެސް މުޖްތަމައު ގޮވާލަނީ ޝަރުއީ ނިޒާމް އިސްލާހު ކުރަން ކަމަށް. އަދި އެ ފާޑު ކިޔުން މަދުކުރަން ޖޭއެސްސީ އަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ އިލްމީ ގޮތުން ގާބިލް ބޭފުޅުން ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރުން ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރީލް 30، 2018- ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަނޑިޔާރު އިސްމާއިލް ރަޝީދުއާ (ކ) ހައި ކޯޓުގެ ދެކުނު ގޮފީގެ ފަނޑިޔާރު ޝުއައިބު ހުސެއިން ޒަކަރިއްޔާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy