ފޮޓޯގެލަރީ / މުނިފޫހިފިލުވުން

ބައިތުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

13 ޖުލައި 2016

ލުބުނާންގެ ޝައުފު ފަރުބަދަތަކުގެ މަތީގައި ބޭއްވި ބައިތުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލް

ލުބްނާން: ޖުލައި 8، 2016: ލުބުނާންގެ ޝައުފު ފަރުބަދަތަކުގެ މަތީގައި ބޭއްވި ބައިތުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލްގައި އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައި ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލުބްނާން: ޖުލައި 8، 2016: ލުބުނާންގެ ޝައުފު ފަރުބަދަތަކުގެ މަތީގައި ބޭއްވި ބައިތުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލްގައި އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައި ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލުބްނާން: ޖުލައި 8، 2016: ލުބުނާންގެ ޝައުފު ފަރުބަދަތަކުގެ މަތީގައި ބޭއްވި ބައިތުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލްގައި އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައި ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލުބްނާން: ޖުލައި 8، 2016: ލުބުނާންގެ ޝައުފު ފަރުބަދަތަކުގެ މަތީގައި ބޭއްވި ބައިތުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލްގައި އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައި ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލުބްނާން: ޖުލައި 8، 2016: ލުބުނާންގެ ޝައުފު ފަރުބަދަތަކުގެ މަތީގައި ބޭއްވި ބައިތުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލްގައި އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައި ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލުބްނާން: ޖުލައި 8، 2016: ލުބުނާންގެ ޝައުފު ފަރުބަދަތަކުގެ މަތީގައި ބޭއްވި ބައިތުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލްގައި އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައި ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލުބްނާން: ޖުލައި 8، 2016: ލުބުނާންގެ ޝައުފު ފަރުބަދަތަކުގެ މަތީގައި ބޭއްވި ބައިތުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލްގައި އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައި ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލުބްނާން: ޖުލައި 8، 2016: ލުބުނާންގެ ޝައުފު ފަރުބަދަތަކުގެ މަތީގައި ބޭއްވި ބައިތުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލްގައި އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައި ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ލުބްނާން: ޖުލައި 8، 2016: ލުބުނާންގެ ޝައުފު ފަރުބަދަތަކުގެ މަތީގައި ބޭއްވި ބައިތުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ފެސްޓިވަލްގައި އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައި ދެނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy