ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

10 މެއި 2018

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކުރުން: އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވަނީ ޕާލަމެންޓުގެ 112 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައި. ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ބީއެން އަށް ލިބިފައި ވަނީ 222 މެންބަރުންގެ ޕާލަމެންޓުގެ 76 ގޮނޑި. ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރައްވާނެ.

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވޯޓު ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން އެޕާޓީއަށް ތާއީދު ކުރާބައެއް ފަރާތްތަކުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން އެޕާޓީއަށް ތާއީދު ކުރާބައެއް ފަރާތްތަކުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން އެޕާޓީއަށް ތާއީދު ކުރާބައެއް ފަރާތްތަކުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން އެޕާޓީއަށް ތާއީދު ކުރާބައެއް ފަރާތްތަކުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރުން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރުން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން ބޮޑު ވަޒީރު ޕާޓީގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރުން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރުން.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން އެޕާޓީއަށް ތާއީދު ކުރާބައެއް ފަރާތްތަކުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެލޭޝިއާ: މޭ 10، 2018: މެލޭޝިއާގައި ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބު ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރުމާ ގުޅިގެން އެޕާޓީއަށް ތާއީދު ކުރާބައެއް ފަރާތްތަކުން އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy