34 minutes ago

އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ނިންމަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 24) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓް އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ހަފުތާގައި ނިންމާލާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު...

12 minutes ago
އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް އަކީ މޮޔައެއް: ނޯތު ކޮރެއާ
23 hours ago
އިޒްރޭލުގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަލަސްތީނުން އައިސީސީ އަށް
22 hours ago
ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ނުވަ މަރު