ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ނޯތު ހާބަރު ސަރަހައްދު

ހަފީޒާ އަހުމަދު

14 މެއި 2018

މާލެ: މޭ 14، 2018: ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ނޯތު ހާބަރު ސަރަހައްދު: ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ރަށްރަށަށް ގެންދާ މުދާ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައިވާ އިރު، އޮޑިދޯނިފަހަރަށް މުދާ ބަރުނުކުރެވިގެން މާލެ އިން ނުފުރި މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތުު ފަޅުތެރެ ވަނީ ތޮއްޖެހިފައި.

މާލެ: މޭ 14، 2018: ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް މުދާ ބަރުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް މުދާ ބަރުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް ކޯސްޓުކިރު ކޭހެއް އުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު މުދާ އުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި މީހަކު މުދާ އުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ބަޔަކު ވިޔަފާރި ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދު.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ނޯތު ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ފެން ކޭސްތަކެއް ބަހައްޓަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ބީންސް ފޮށިގަނޑެއް.-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މިރުސް ފޮށިގަނޑެއް.-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި މީހަކު މުދާ އުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި މީހަކު މުދާ އުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް ކުރުނބާ އިހަލެއް ލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ލޯކަލް މާރުކޭޓު ސަރަހައްދުގައި މީހަކު މުދާ އުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ނޯތު ހާބަރުގައި ބޯޓަކަށް މުދާތަކެއް އަރުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ނޯތު ހާބަރުގައި މުދާތަކެއް އުފުލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 14، 2018: ނޯތު ހާބަރުގައި ބޯޓަކަށް އަރުވާފައި ހުރި މުދާތަކެއް.-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy