ފޮޓޯގެލަރީ / ދިރާގު

ދިރާގުގެ 29ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

ހުސެއިން ވަހީދު

15 މެއި 2018

ކުރުނބާ މޯލްޑިވެސް ރިސޯޓު: މޭ 14، 2018- ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ: ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރުނބާ މޯލްޑިވެސް ރިސޯޓު: މޭ 14، 2018- ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރުނބާ މޯލްޑިވެސް ރިސޯޓު: މޭ 14، 2018- ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރުނބާ މޯލްޑިވެސް ރިސޯޓު: މޭ 14، 2018- ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރުނބާ މޯލްޑިވެސް ރިސޯޓު: މޭ 14، 2018- ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރުނބާ މޯލްޑިވެސް ރިސޯޓު: މޭ 14، 2018- ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރުނބާ މޯލްޑިވެސް ރިސޯޓު: މޭ 14، 2018- ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އެކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަޝްމަލީ ވާހަކަދައްކަވަނީ: ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރުނބާ މޯލްޑިވެސް ރިސޯޓު: މޭ 14، 2018- ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރުނބާ މޯލްޑިވެސް ރިސޯޓު: މޭ 14، 2018- ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި އެކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަޝްމަލީ އަދި ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ: ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރުނބާ މޯލްޑިވެސް ރިސޯޓު: މޭ 14، 2018- ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރުނބާ މޯލްޑިވެސް ރިސޯޓު: މޭ 14، 2018- ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރުނބާ މޯލްޑިވެސް ރިސޯޓު: މޭ 14، 2018- ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ކުރުނބާ މޯލްޑިވެސް ރިސޯޓު: މޭ 14، 2018- ދިރާގުގެ 29 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: ދިރާގަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހިއްސާ އަކަށް 11.81ރ. ބަހަން ވަނީ ފާސްކޮށްފައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy