ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަންގެ ޝާހީ ކައިވެނި

ހަސަން އާމިރު

19 މެއި 2018

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކަލްގެ ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތު މިއަދު ވަނީ ލަންޑަންގެ ވިންޑްސާ ގަނޑުވަރުގެ ޖޯޖް ޗަޕެލްފައި ބާއްވައިފައި. މި ހަފުލާގައި ޝާހީ އާއިލާގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ފަރާތްތައް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި.

ވިންޑްސާ ގަނޑުވަރުގެ ބޭރުގައި ޝާހީ އާއިލާގެ ސަޕޯޓަރުން ނިދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވިންޑްސާ ގަނޑުވަރުގެ ބޭރުގައި ޝާހީ އާއިލާގެ ސަޕޯޓަރުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ވިންޑްސާ ގަނޑުވަރު ކައިރީ ޝާހީ އާއިލާގެ ސަޕޯޓަރުން ލައިން ހަދާފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ކޭޓް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ޗާލްސް އާއި ޕްރިންސަސް ޑަޔާނާ ޖޫން 30، 1981 ގައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތު. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ވިލިއަމް އާއި ކޭޓް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް އަދި ޕްރިންސް ޗާލްސް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތަށް މޭގަން މޭކްލް ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި އަނގޮޓި އަޅުއްވައިދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މޭކްލް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ފަހު ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން އަސްގާޑިޔަލުގައި ވިންޑްސާގެ ހައި ސްޓްރީޓްގައި ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީގެ ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ޑޭވިޑް ބެކަމް އާއި ވިކްޓޯރިއާ ހާޒިރު ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ޕްރިންސް ވިލިއަމް އަދި ޕްރިންސް ހެރީ (ވ) ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ޕްރިންސް ވިލިއަމް އަދި ޕްރިންސް ހެރީ (ވ) ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި ޕްރިންސް ޗާލްސް އަރިހު މޭގަން ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ (ވ) އަދި ޕްރިންސް ވިލިއަމް ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މޭގަން މޭކަލް ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް އިނގިރޭސި ރާނީ ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް މޭގަން އަދި އޭނާގެ މަންމަ ހާޒިރު ވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ފަހު ޕްރިންސް ހެރީ އާއީ މޭގަން އަސްގާޑިއަލުގައި ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އަށް ފަހު ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން ސެއިންޓް ޖޯޖް ޗަޕެލް އިން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޝާހީ ކައިވެނީގެ ރަސްމިއްޔާތު ދެކިލުމަށް މަގުތަކަށް އެއްވި މީހުން ދިދަތައް ވިހުރުވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy