ފޮޓޯގެލަރީ / އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީސް

ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ހުސެއިން ވަހީދު

8 ޖުލައި 2018

މާލެ: ޖުލަޢި 8، 2018: ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: "ފަތުވާ އަކީ އަމަންއަމާންކަން ގާއިމް ކުރުމުގެ ވަސީލަތެކެވެ." މި ނަމުގައި ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބާއްވާ މި ސެމިނާގައި، ރާއްޖޭގެ ދީނީ އިލްމުވެރިން ކަރުދާސް ހުށަހަޅުއްވައި ބަހުސް ކުރައްވާނެ. ރާއްޖޭގައި އިސްލާމި ފަތުވާ ދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުރުން، މިސްރުގެ މުފްތީ ޑރ. ޝައުގީ އިބްރާހީމް އައްލާމް އާއި ޖޯޑަންގެ މުފުތީ މުހައްމަދު އަހުމަދު އަލްޚަލާޔިލާގެ އާއި ސޫދާންގެ ފިގްހު އެކަޑެމީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަލީ މުހައްމަދު އިބްރާހީމް މި ސެމިނާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ.--- ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 8، 2018- ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޒިޔާދާއި ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝޭހް ރަޝީދާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 8، 2018- ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 8، 2018- ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޒިޔާދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 8، 2018- ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 8، 2018- ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިސްރުގެ ގްރޭންޑް މުފްތީ ޕްރޮފެސާ ޑރ. ޝައުގީ އިބްރާހީމް އައްލާމް ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 8، 2018: ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އުރުދުންގެ ގްރޭންޑް މުފްތީ ޕްރޮފެސާ ޑރ. މުހައްމަދު އަހުމަދު އަލްހަލައިލާ ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 8، 2018- ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 8، 2018- ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޒިޔާދާއި ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝޭހް ރަޝީދާއި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 8، 2018- ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޝޭހް މުހައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހިމް ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 8، 2018- ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބައެއް ބޭފުޅުން.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 8، 2018- ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 8، 2018- ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ސޫދާންގެ ފިގުހު އެކަޑަމީގެ ރައީސް ޑރ.އަބްދުއްރަހީމް އަލީ މުހައްމަދު އިބްރާހީމް ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 8، 2018- ރާއްޖޭގެ ފަތުވާ މަޖިލީހުގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފަތުވާ ފޯރަމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝޭހް އުސްމާން އަބްދުﷲ އާއި އެހެން ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy