ފޮޓޯގެލަރީ / ހައުސިން މިނިސްޓްރީ

މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖު ހުޅުލެއާ ގުޅުވާލުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

12 ޖުލައި 2018

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ހަދަމުން އަންނަ ބްރިޖު، މިހާރު ހުޅުލެއާ ގުޅާފައިވާއިރު އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި އެ ތަން ރަސްމީކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައި. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި މަސައްކަތް ކުރީ ޗައިނާގެ ސީސީސީސީން. މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ގާތްގަނޑަކަށް 24 ގަޑިއިރު ވަންދެން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުން ބްރިޖު މިހާރު ވަނީ އެތަނުގެ އެންމެ މައި ދެ ތަނބުގެ ދެމެދު، ޗައިނާ އިން ހަދައިގެން ގެނައި ސުޕާސުޓްރަކްޗާ އިން ގުޅުވާލާފައި.--- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާ އަށް ދައްކާލުން: ވެހިކަލްތަކަށް ޖުމްލަ ހަތަރު ލޭން ބްރިޖުގައި އޮންނާނެ. އެއީ ހުޅުލޭ ކޮޅަށް ޚާއްސަ ދެ ލޭނާއި މާލޭ ކޮޅަށް ދެ ލޭން. މާލޭ ކޮޅުގެ ދެ ލޭންގައި، 3.5 މީޓަރު ހުންނައިރު، އަނެއް ދެ ލޭންގައި 3.2 މީޓަރު ހުންނާނެ ކަމަށް ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވޭ. އޭގެ އިތުރުން، ދެ ފަރާތުން ބައިސިކަލް ދުއްވޭވަރުގެ ލޭނެއް ވަނީ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ދެ މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ބްރިޖުގައި ހަތް ތަނބު ޖަހާފައިވާއިރު، ކަނޑުގެ އަޑިން ފެށިގެން 100 މީޓަރު ފުނަން ބައެއް ހޮޅިތައް ޖަހަން ޖަރުމަނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް ބޭނުން ކުރި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާ އަށް ދައްކާލުން: ވެހިކަލްތަކަށް ޖުމްލަ ހަތަރު ލޭން ބްރިޖުގައި އޮންނާނެ. އެއީ ހުޅުލޭ ކޮޅަށް ޚާއްސަ ދެ ލޭނާއި މާލޭ ކޮޅަށް ދެ ލޭން. މާލޭ ކޮޅުގެ ދެ ލޭންގައި، 3.5 މީޓަރު ހުންނައިރު، އަނެއް ދެ ލޭންގައި 3.2 މީޓަރު ހުންނާނެ ކަމަށް ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވޭ. އޭގެ އިތުރުން، ދެ ފަރާތުން ބައިސިކަލް ދުއްވޭވަރުގެ ލޭނެއް ވަނީ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ދެ މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ބްރިޖުގައި ހަތް ތަނބު ޖަހާފައިވާއިރު، ކަނޑުގެ އަޑިން ފެށިގެން 100 މީޓަރު ފުނަން ބައެއް ހޮޅިތައް ޖަހަން ޖަރުމަނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް ބޭނުން ކުރި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ބަޔަކު ހިނގާފައި ދަނީ: ޗައިނާގެ ސީސީސީސީން ކުރަމުން އަންނަ މި މަސައްކަތުގައި 900 މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާ އަށް ދައްކާލުން: ވެހިކަލްތަކަށް ޖުމްލަ ހަތަރު ލޭން ބްރިޖުގައި އޮންނާނެ. އެއީ ހުޅުލޭ ކޮޅަށް ޚާއްސަ ދެ ލޭނާއި މާލޭ ކޮޅަށް ދެ ލޭން. މާލޭ ކޮޅުގެ ދެ ލޭންގައި، 3.5 މީޓަރު ހުންނައިރު، އަނެއް ދެ ލޭންގައި 3.2 މީޓަރު ހުންނާނެ ކަމަށް ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވޭ. އޭގެ އިތުރުން، ދެ ފަރާތުން ބައިސިކަލް ދުއްވޭވަރުގެ ލޭނެއް ވަނީ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާ އަށް ދައްކާލުން: އަންނަ މަސް ތެރޭގައި ބްރިޖު ހުޅުވާއިރު، މިހާރު އޮތީ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާ އަށް ދައްކާލުން: ބްރިޖުގެ މަތިން ބަޔަކު ހިނގާފައި ދާއިރު، ދެން އޮތީ ތާރު އެޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ޗައިނާގެ ސީސީސީސީން ކުރަމުން އަންނަ މި މަސައްކަތުގައި 900 މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ބަޔަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ޗައިނާގެ ސީސީސީސީން ކުރަމުން އަންނަ މި މަސައްކަތުގައި 900 މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރިވޭ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ދެ މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ބްރިޖުގައި ހަތް ތަނބު ޖަހާފައިވާއިރު، ކަނޑުގެ އަޑިން ފެށިގެން 100 މީޓަރު ފުނަން ބައެއް ހޮޅިތައް ޖަހަން ޖަރުމަނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް ބޭނުން ކުރި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާ އަށް ދައްކާލުން: މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ބްރިޖެއް އެޅުމަކީ ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ބުނި މީހުންނަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ޖަވާބު ދީ، އެއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ކަން ދައްކައި ދީފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާ އަށް ދައްކާލުން: އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި މި ބްރިޖު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނެ. އެކަމަކު ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ އަތުން ނަގާނެ ފީއެއް އަދި ކަނޑައެއް ނާޅާ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާ އަށް ދައްކާލުން: ވެހިކަލްތަކަށް ޖުމްލަ ހަތަރު ލޭން ބްރިޖުގައި އޮންނާނެ. އެއީ ހުޅުލޭ ކޮޅަށް ޚާއްސަ ދެ ލޭނާއި މާލޭ ކޮޅަށް ދެ ލޭން. މާލޭ ކޮޅުގެ ދެ ލޭންގައި، 3.5 މީޓަރު ހުންނައިރު، އަނެއް ދެ ލޭންގައި 3.2 މީޓަރު ހުންނާނެ ކަމަށް ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވާ އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވޭ. އޭގެ އިތުރުން، ދެ ފަރާތުން ބައިސިކަލް ދުއްވޭވަރުގެ ލޭނެއް ވަނީ ހަދާފައި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާ އަށް ދައްކާލުން: ބްރިޖުގެ އެންމެ އުނދަގޫ އަދި ބުރަ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ނިމިފައިވާއިރު، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދެން އޮތީ ތާރުއެޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މިހާރު ހަދަމުން އަންނަ މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގައި ދިވެހި ގައުމީ ދިދައެއް ޖަހާފައި: ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ މި ބްރިޖު ހަދަމުން އަންނަނީ ޗައިނާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެހީތެރިކަމަކާ އެކު. ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު އަހަރުގެ މަސައްކަތަކަށް ފަހު، ބްރިޖު އަންނަ މަހު ހުޅުވާނެ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުން ހުޅުލެއާ ވީ ކޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މޯލްޑިވިއަން ގެ މަތިންދާބޯޓެއް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ: ބްރިޖާ އެކު މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުން ހުޅުލެއާ ވީ ކޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މޯލްޑިވިއަން ގެ މަތިންދާބޯޓެއް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަނީ: ބްރިޖާ އެކު މާލެ އާއި ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެ އަށް ދިއުމަށް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބޭނެ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި ދެ މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ބްރިޖުގައި ހަތް ތަނބު ޖަހާފައިވާއިރު، ކަނޑުގެ އަޑިން ފެށިގެން 100 މީޓަރު ފުނަން ބައެއް ހޮޅިތައް ޖަހަން ޖަރުމަނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވެސް ބޭނުން ކުރި.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: ބްރިޖުގެ މައި ހަތް ތަނބު ހުންނައިރު، އެންމެ އުނދަގޫ މަސައްކަތަކަށްވީ، އެ ތަނބުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ބިޔަ 35 ހޮޅި ކަނޑު އަޑި އަށް ފެއްތުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގައި މީހަކު ހަރަކާތްތެރިވަނީ: މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދެން އޮތީ ބްރިޖުގައި ތާރު އެޅުން---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާ އަށް ދައްކާލުން: އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި މި ބްރިޖު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާލެ. އެކަމަކު ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ އަތުން ނަގާނެ ފީއެއް އަދި ކަނޑައެއް ނާޅާ.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 12، 2018- މާލެ-ހުޅުލެ ބްރިޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްތައް މީޑިއާ އަށް ދައްކާލުން: ބްރިޖުގެ އެންމެ އުނދަގޫ އަދި ބުރަ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ނިމިފައިވާއިރު، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދެން އޮތީ ތާރުއެޅުން.---ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy