ފޮޓޯގެލަރީ / އަތޮޅުތައް

ރައީސް ޔާމީން ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅުގައި

ހަފީޒާ އަހުމަދު

18 ޖުލައި 2018

ހދ. ހއ އަތޮޅު: ޖުލައި 17، 2018: ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކެއްގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހއ. އާއި ހދ. އަތޮޅަށް ވަޑައިގަތުން: ހަނިމާދު އަށާއި ނޮޅިވަރަމަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ އެ ދެ ރަށުގައި ގާއިމު ކުރި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވުމަށް. އަދި ހޯރަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރަށްވައި، އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް ވަނީ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވާފައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. އިހަވަންދޫ: ޖުލައި 17، 2018: އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަ ދައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. އިހަވަންދޫ: ޖުލައި 17، 2018: އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަ ދައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. އިހަވަންދޫ: ޖުލައި 17، 2018: އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. އިހަވަންދޫ: ޖުލައި 17، 2018: އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވާރުމަންޓު މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. އިހަވަންދޫ: ޖުލައި 17، 2018: އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބައެއް މީހުން ރައީސް ޔާމީން އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. އިހަވަންދޫ: ޖުލައި 17، 2018: އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، ރައީސް ޔާމީން އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. އިހަވަންދޫ: ޖުލައި 17، 2018: އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބައެއް މީހުން ރައީސް ޔާމީން އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. އިހަވަންދޫ: ޖުލައި 17، 2018: އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބައެއް މީހުން ރައީސް ޔާމީން އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. އިހަވަންދޫ: ޖުލައި 17، 2018: އިހަވަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ބައެއް މީހުން ރައީސް ޔާމީން އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖުލައި 17، 2018: ހޯރަފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑާއިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުން ރައީސް ޔާމީނާއެކު.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖުލައި 17، 2018: ހޯރަފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑާއިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުން ރައީސް ޔާމީން އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖުލައި 17، 2018: ހޯރަފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑާއިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުން ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖުލައި 17، 2018: ހޯރަފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖުލައި 17، 2018: ހޯރަފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖުލައި 17، 2018: ހޯރަފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެންވާރުމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖުލައި 17، 2018: ހޯރަފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ހޯރަފުށި: ޖުލައި 17، 2018: ހޯރަފުށީގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަ ކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން ހޯރަފުށީގައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ނޮޅިވަރަމް: ޖުލައި 17، 2018: ނޮޅިވަރަމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގެން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރައްވާ ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ނޮޅިވަރަމް: ޖުލައި 17، 2018: ނޮޅިވަރަމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގެން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ނޮޅިވަރަމް: ޖުލައި 17، 2018: ނޮޅިވަރަމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގެން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ނޮޅިވަރަމް: ޖުލައި 17، 2018: ނޮޅިވަރަމްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ނޮޅިވަރަމް: ޖުލައި 17، 2018: ނޮޅިވަރަމްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ނޮޅިވަރަމް: ޖުލައި 17، 2018: ނޮޅިވަރަމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، ރައީސް ޔާމީން އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ނޮޅިވަރަމް: ޖުލައި 17، 2018: ނޮޅިވަރަމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގެން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ހަނިމާދޫ: ޖުލައި 17، 2018: ހަނިމާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގެން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ހަނިމާދޫ: ޖުލައި 17، 2018: ހަނިމާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގެން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ހަނިމާދޫ: ޖުލައި 17، 2018: ހަނިމާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގެން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ހަނިމާދޫ: ޖުލައި 17، 2018: ހަނިމާދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން އެރަށަށް ވަޑައިގެން، އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy