ފޮޓޯގެލަރީ / ހއ. ކެލާ

ރައީސް ގެ ދަތުރުފުޅު: ހއ ކެލާ، ދިއްދޫ އަދި ބާރަށް

ހަފީޒާ އަހުމަދު

19 ޖުލައި 2018

ހއ. އަތޮޅު: ޖުލައި 18، 2018: ރައީސް ގެ ދަތުރުފުޅު: ހއ ކެލާ، ދިއްދޫ އަދި ބާރަށް: މި ސަރުކާރުން އެކި މަޝްރޫއުތަކުގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުތަކުގައި ރައީސް ޔާމީން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ބާރަށް: ޖުލައި 18، 2018: ބާރަށުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން 2015 ގައި ހެދި މެރީނާ ޖެޓީ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން ބާރަށުގައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ބާރަށް: ޖުލައި 18، 2018: ބާރަށުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން 2015 ގައި ހެދި މެރީނާ ޖެޓީ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ބާރަށް: ޖުލައި 18، 2018: ބާރަށުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން 2015 ގައި ހެދި މެރީނާ ޖެޓީ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ބާރަށް: ޖުލައި 18، 2018: ބާރަށުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން 2015 ގައި ހެދި މެރީނާ ޖެޓީ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ބާރަށް: ޖުލައި 18، 2018: ބާރަށުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން 2015 ގައި ހެދި މެރީނާ ޖެޓީ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ބާރަށް: ޖުލައި 18، 2018: ބާރަށުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން 2015 ގައި ހެދި މެރީނާ ޖެޓީ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ބާރަށް: ޖުލައި 18، 2018: ބާރަށުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން 2015 ގައި ހެދި މެރީނާ ޖެޓީ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އެއްވެފައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ބާރަށް: ޖުލައި 18، 2018: ބާރަށުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން 2015 ގައި ހެދި މެރީނާ ޖެޓީ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ބާރަށް: ޖުލައި 18، 2018: ބާރަށުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން 2015 ގައި ހެދި މެރީނާ ޖެޓީ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އެއްވެފައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ބާރަށް: ޖުލައި 18، 2018: ބާރަށުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން 2015 ގައި ހެދި މެރީނާ ޖެޓީ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އެއްވެފައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ބާރަށް: ޖުލައި 18، 2018: ބާރަށުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން 2015 ގައި ހެދި މެރީނާ ޖެޓީ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ބާރަށް: ޖުލައި 18، 2018: ބާރަށުގައި 32 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން 2015 ގައި ހެދި މެރީނާ ޖެޓީ ހުޅުވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން ބާރަށުގައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ކެލާ: ޖުލައި 18، 2018: ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ކެލާ: ޖުލައި 18، 2018: ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ކެލާ: ޖުލައި 18، 2018: ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، ރައީސް ޔާމީން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ކެލާ: ޖުލައި 18، 2018: ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ކެލާ: ޖުލައި 18، 2018: ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އެއްވެފައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ކެލާ: ޖުލައި 18، 2018: ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް އެ ރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގެންނެވުމުން އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ކެލާ: ޖުލައި 18، 2018: ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، ރައީސް ޔާމީން އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ޖުލައި 18، 2018: ސަރުކާރުން ދިއްދޫގައި ހިންގި ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އެއްވެފައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ޖުލައި 18، 2018: ސަރުކާރުން ދިއްދޫގައި ހިންގި ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެ ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އެއްވެފައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ކެލާ: ޖުލައި 18، 2018: ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ކެލާ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަލީ އާރިފް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ޖުލައި 18، 2018: ސަރުކާރުން ދިއްދޫގައި ހިންގި ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުންނާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ޖުލައި 18، 2018: ސަރުކާރުން ދިއްދޫގައި ހިންގި ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެ ރަށަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ބައެއް މީހުންނާ ރައީސް ޔާމީން ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ކެލާ: ޖުލައި 18، 2018: ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ(ކ) އިތުރުން ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ކެލާ: ޖުލައި 18، 2018: ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ކެލާ: ޖުލައި 18، 2018: ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ޖުލައި 18، 2018: ސަރުކާރުން ދިއްދޫގައި ހިންގި ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ޖުލައި 18، 2018: ސަރުކާރުން ދިއްދޫގައި ހިންގި ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ތެރެއިން ފެނުގެ ހިދުމަތް ރައީސް ޔާމީން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ޖުލައި 18، 2018: ސަރުކާރުން ދިއްދޫގައި ހިންގި ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ޖުލައި 18، 2018: ސަރުކާރުން ދިއްދޫގައި ހިންގި ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން ދިއްދޫގައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ޖުލައި 18، 2018: ސަރުކާރުން ދިއްދޫގައި ހިންގި ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ(ކ-2) އިތުރުން ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ކެލާ: ޖުލައި 18، 2018: ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް، އިފްތިތާހު ކޮއްދެއްވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ޖުލައި 18، 2018: ސަރުކާރުން ދިއްދޫގައި ހިންގި ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ޖުލައި 18، 2018: ސަރުކާރުން ދިއްދޫގައި ހިންގި ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެންވާރްމަންޓް މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހއ. ދިއްދޫ: ޖުލައި 18، 2018: ސަރުކާރުން ދިއްދޫގައި ހިންގި ހަތަރު މަޝްރޫއެއްގެ ނިމުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy