17 ޖުލައި

July 17, 2020 10
މަސްފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓި، ސީރިއަސްވި ކުއްޖަކު މާލެއަށް

ލ. ގަމުގައި ދޮޅު އަހަރު ނުވާ ކުއްޖަކު މަސް ފެންގަނޑަކަށް ވެއްޓި ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން އިތުރު ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 13
ގަމު ހޮސްޕިޓަލް މަތީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019
މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 1
ގަމުގެ މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލ. ގަމުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލަދީ، ތިން މީހަކު ޒަހަމްކުރި މައްސަލައިގައި އެ ރަށުން މިއަދު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ދިރާގުން އެހީވެއްޖެ

ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މިއަދު ހުޅުވި ކުޑަކުދިންގެ ތެލެސީމިއާ ވޯޑަށް ދިރާގުން އެހީ ދީފި އެވެ.