01 ޖުލައި

July 01, 2019
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ފަހު ބުރަށް ގިނަ ޓީމުތަކެއް

ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގައި އޮތް ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑުގައި ބައިވެރިވި ދިވެހި ގިނަ ދަރިވަރުން ގިނަ މެޑެލްތަކާ އެކު ފައިނަލް ބުރަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019
ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ބުރު ދަރިވަރުން ނިންމާލައިފި

މި ފަހުން ރާއްޖެ އަށް ވަނީ ބޭރުގެ އިލްމީ މުބާރާތެއް ތައާރަފުވެފަ އެވެ؛ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕެވެ. ބަހުސްކުރުމާއި އެކި މައުލޫއުތަކުން އަންނަ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ލިއުން ފަދަ ހުނަރުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މި މުބާރާތް ރާއްޖެ އަށް އައުމާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްތަކުން، ޓީމުތައް ހަދައިގެން ބައިވެރިވެ، ފަހު ބުރުގައި...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 2
ސްކޮލާސް ކަޕުން ގިޔާސުއްދީނަށް ގިނަ މެޑެލްތަކެއް

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުން ވާދަކޮށް، އެމެރިކާގެ ޔޭލް ޔުނިވަސިޓީގައި އޮތް ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕުގެ ފައިނަލުން ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ގިނަ މެޑެލްތަކެއް ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018
ސިންގަޕޫރު ސްކޫލުގެ އޯޕަންޑޭ މާދަމާ ބާއްވަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހުޅުވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ސިިންގަޕޫރުގެ "ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު" ގެ އޯޕަންޑޭ، މާދަމާ ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 3
ހުޅުމާލެއަށް ސިންގަޕޫރު މޮޑެލްގެ ސްކޫލެއް

ދުނިޔޭގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ ސިންގަޕޫރު މޮޑެލްގެ ސްކޫލެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 26
ގޭޓްވޭގެ ބަދަލުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ސްކޫލެއް

ސްރީ ލަންކާގެ ގޭޓްވޭ ސްކޫލާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ފަހު ހުޅުމާލޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ސްކޫލެއް ހިންގަން ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 15
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުން ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 22
ހަމަލާދިން ބެލެނިވެރިއާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރިންސިޕަލްގެ ކަންފަތްމަތީގައި ޖަހައި މާރާމާރީ ހިންގި، ބެލެނިވެރިއާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޯޓުން އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 41
ގޭޓްވޭގެ އިސް ވެރިޔަކަށް ބެލެނިވެރިއަކު ހަމަލާ ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޕްރިންސިޕަލްގެ ކަންފަތްމަތީގައި ޖަހައި މާރާމާރީ ހިންގި، އެ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިއަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 85
ސްކޫލް ފޮތުގަ ޖިންސީ ވާހަކަ، ބެލެނިވެރިން ރަތަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް ހަތެއްގެ ސައިންސް ފޮތުގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ ގޮތް ކިޔައިދީ އަންހެނުންގެ ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމު ކުރެހުމުން ދައްކައިދީފައިވާތީ ބައެއް ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެ، ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 49
ފޮތްތައް ނުލިބިގެން ގޭޓްވޭ ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ސްކޫލުތައް ހުޅުވެން ތިން ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު ވެސް ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ބައެއް ގްރޭޑްތަކުގެ ފޮތްތަކާއި ޔުނިފޯމު ނުލިބޭތީވެ ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 19
ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ އުފާވެރި މަންޒަރުތައް

މިރުޒާ ހުސެން ނިންމާފައި އޮތީ އޭނާގެ ދޮށީ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ހިތާނުކުރަން މި ބަންދުގައި ސްރީ ލަންކާއަށް ދާށެވެ. ހަރަދު ކުޑަވެފައި ފަސޭހަ ވެސް ވާނެތީ އެވެ. އެކަމަކު ސަދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހިތާނީ ފެސްޓިވަލްގެ އަޑުއިވުމުން އޭނާ ބޭނުންވީ އެކަން ތަޖުރިބާކޮށްލުމަށެވެ. އަތުން އެއްވެސް ހަރަދެއް ނުކޮށް، އާއިލާއާ އެކު...

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 7
ހުޅުމާލޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ދެ ސްކޫލު އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް އެކެއްގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ދެ ސްކޫލު އަޅާނެ ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 43
އޭސީސީއަށް މައްސަލައަކަށް ވަނީ ކިހާވަރެއް ވީމާ؟

ދާދި ފަހުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމި ދެ މައްސަލަ އަށް ބަލަމާ ހިނގާށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ހުޅުމާލޭގައި ލާލޭ ސްކޫލް ހިންގި ތަނުގައި ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް ހިންގަން ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނާ ހަވާލުކުރި މައްސަލަ އެވެ. ގޭޓްވޭ ސްކޫލު ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮލިޓޭޓާ ހަވާލުކުރީ، އަލުން ބިޑް ކުރުމަށް އޭސީސީން...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 19
ހުޅުމާލޭ ސްކޫލް ކޮލިޓޭޓަށް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނެތް

ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބިމުގައި ސްކޫލެއް ހިންގުމަށް ކޮލިޓޭޓް އެޑިއުކޭޝަނާ ހަވާލުކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ބަލައި، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަ ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 9
ގޭޓްވޭގައި ބޭނުންކުރާނީ ގައުމީ މަންހަޖުގެ ސޯޝަލް ފޮތް

ހުޅުމާލޭގައި މާދަމާ އަލަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ދަރިވަރުންނަށް ބެހި ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ފޮތްތަކުގައި ކްރިސްޓިއަން ޗާޗްތަކެއްގެ ފޮޓޯ ހުރުމާ ގުޅިގެންނާއި އަދި އަދި ބައެއް އާ ފޮތްތައް މިވަގުތަށް ގެނެވެން ނެތުމުން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފާސްކޮށްފައިވާ ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް ފޮތް ބޭނުންކުރަން އެ ސްކޫލުން...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 25
އިސްލާމް ދީނާ ފުށުއަރާ ކަމަކަށް ޖާގަ ނުދޭނަން: ގޭޓްވޭ

އިސްލާމީ ދީނާއި އާދަކާދައާ ފުށުއަރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ހުޅުމާލޭގައި މި އަހަރު އަލަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 33
ގޭޓްވޭ ދަރިވަރުންނަށް ބެހި ފޮތްތައް އަތުލަން އަންގައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިއަހަރު އަލަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ދަރިވަރުންނަށް ބެހި ބައެއް ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކުގައި ކްރިސްޓިއަން ޗާޗްތަކެއްގެ ފޮޓޯ ހުރި މައްސަލާގައި ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ފޮތްތައް ދަރިވަރުން އަތުން އަނބުރާ ނަގަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.