10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 11
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ހަދަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހަދަން 144 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އެމްޓީސީސީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 25
މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އެދުމުން ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތު!

ރުގުޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން މީހުންނަށް އެކި ކަހަލަ ގެއްލުން ދެމުން ދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން އާއްމުކުރުމާ އެކު އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ފުލުސް އޮފީހަށް މައްސަލަތަކެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 68
ރުގްޔާގެ ނަމުގައި ގެއްލުންދޭ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފި

ރުގުޔާ ކުރުމުގެ ނަމުގައި އޮޅުވާލައިގެން މީހުންނަށް އެކި ކަހަލަ ގެއްލުން ދެމުން ދިޔަ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހެއްގެ ޝިކާރައަކަށް އިތުރު ބަޔަކު ވެފައިވޭތޯ ބަލުމަށް އެ މީހާގެ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 4
ފަރެސްމާތޮޑާގެ މާރާމާރީގައި 3 މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ގްރޫޕް މާރާމާރީތަކެއް ހިނގައި ތިން މީހަކަށް އިއްޔެ އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 29
މި އަހަރު ޖުޒާމް ބަލި ޖެހުނީ ތިން މީހަކަށް: އެޗްޕީއޭ

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޖުޒާމް ބަލި ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކޮށްފައި ވަނީ ތިން ދިވެއްސެއް ކަމަށް، ހެލްތް ޕްރޮޓަކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 25, 2019 57
ޖުޒާމް ބަލި ފެތުރޭ ކަމަށް ބުނެ ޖެހި އިއުލާން ނަގައިފި

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ގައި، ރާއްޖެ އިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދު ކުރެވިފައިވާ ޖުޒާމް ބަލި ފެތުރެމުން ދާ ކަމަށް ބުނެ އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުން އިއުލާނެއް ޖެހުނީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް އެ ތަނުން...

04 މާޗް

March 04, 2019 3
ކޯރާޑިއަކުން ޖަހައި މީހެއްގެ ބޯ ފަޅާލައިފި

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ރޭ ދަންވަރު ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނެއްގެ ބޮލުގައި ކޯރާޑިއަކުން ޖަހައި ބޯފަޅާލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 8
ފުވައްމުލަކާއި މާތޮޑާއާ ދެމެދު ފެރީ ޚިދުމަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކާއި ގދ. ފަރެސް މާތޮޑާއާ ދެމެދު ގާއިިމްކުރި ފެރީގެ ނިޒާމު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018 23
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ނިންމައިދޭން އިބޫ ވައުދުވެއްޖެ

އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި ގދ، ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓު އަޅައި ނިންމައި ވަރަށް އަވަހަށް ހިދުމަތަށް ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 6
ފަސްރަށް އެއްކޮށްލައިގެން އެއާޕޯޓް ހަދާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް ހަދަން ބިން ހިއްކާ އިރު، އެ ރަށު ފަޅުތެރޭގައި އިރުން އޮތް ފަސް ފަޅުރަށް، އެއްފަސްވެގެންދާ ގޮތަށް ހިއްކާތީ، ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާ އީކޯކެއާ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 6
ފަރެސްމާތޮޑާ އިންޖީނުގޭގެ ދުމާ ހެދި ސްކޫލަށް އުނދަަނގޫ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގެ އިންޖީނުގެ އިން ނުކުންނަ ދުމާ ހެދި އެ ރަށު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވަން އުނދަގޫވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ބެލެނިވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 24
ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓު އަޅާ ބިންހިއްކަން ހަވާލުކޮށްފި

ގދ، ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓު އަޅާ ބިންހިއްކަން 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރު (38 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ގަލްފް ކޮބްލާ ޓެންސާ ކުންފުންޏާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 4
ފަރެސްމާތޮޑާ އިން އަންނަ މަހު އައިސް ލިބޭނެ: މިފްކޯ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ހިންގާ އައިސް ޕްލާންޓުން އަންނަ މަހު އައިސް ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް މިފްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 12
ފަރެސްމާތޮޑާ އިން މަސްވެރިންނަށް އައިސްނުލިބޭތާ 3 މަސް

މިފްކޯ އިން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ހިންގާ އައިސް ޕްލާންޓަށް މައްސަލަޖެހިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން، އެ ޕްލާންޓުން މަސްވެރިންނަށް އައިސް ނުވިއްކާތާ ތިން މަސް ވެފައިވާތީ އެ ރަށު މަސްވެރިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 6
ފަރެސްމާތޮޑާގައި ސެލްފް ސާވިސް އޭޓީއެމް ބަހައްޓައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ސެލްފް ސާވިސް ބޭންކިން އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 27
ފަސް ރަށުގެ އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފި

ފަސް ރަށެއްގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓް ހަދަން ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރި މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަނުޖެހުމުން އެއްބަސްވުން ބާތިލުކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 8
ލޯޑަރެއްގެ ދަށުވެ ކުއްޖަކު މަރުވުމުން ދައުވާކޮށްފި

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާގައި މިދިޔަ އަހަރު ލޯޑަރެއް ދަށުވެގެން ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލާގައި އެ ދުއްވި މީހާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 22
ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓް އަޅާތީ ފިޔޯރީ މީހުން ރަތަށް؟

ގދ. އަތޮޅުގައި އިތުރު އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އާއި ފިޔޯރީ ސާވޭކުރުމަށް ފަހު ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރަން ނިންމުމުން އެކަމާ ފިޔޯރީ މީހުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.